Ruotsin kielen tuki- ja kertauskurssi lukiolaisille ja abeille (36 ot)

1.6.2020 - 12.6.2020, verkko

Kesän alussa ruotsia verkossa!
Sisältö

Kurs­si on laa­juu­del­taan 36 ope­tus­tun­tia ja tar­koi­tet­tu lu­ki­o­ta­soi­sen ruot­sin ker­taa­mi­seen ja har­joit­te­luun. Kurs­sin voi suo­rit­taa kol­mel­la eri ta­sol­la: pe­rus­ta­soil­la A1 ja A2, jot­ka vas­taa­vat ai­heil­taan ja ra­ken­teil­taan 1. ja 2. vuo­den pa­kol­li­sia lu­ki­o­si­säl­tö­jä. B1 kurs­si on tar­koi­tet­tu kai­ken­ta­soi­sil­le abeil­le (myös pit­kän A-ruot­sin kir­joit­ta­vil­le) tai lu­ki­o­lai­sil­le rää­tä­löi­dys­ti toi­vei­den mu­kaan.

A1 – esim. lu­ki­on aloit­ta­vil­le tai en­sim­mäi­sen vuo­den ker­tauk­se­na (taso vas­taa RUB0-RUB2-kurs­se­ja). Kie­li­o­pis­sa subs­tan­tii­vi, ad­jek­tii­vi, ver­bi, sana­jär­jes­tys ja pre­po­si­ti­ot, sa­nas­to­tee­moi­na mm. har­ras­tuk­set, kou­lu, koti.

A2 kurs­si – suo­si­tus 2.vuo­si tai sen jäl­keen, vas­taa lu­ki­on kurs­sien 3-5 ta­sois­ta ker­taus­ta. Ra­ken­teis­sa pro­no­mi­nit, pre­po­si­ti­ot sivu­lau­se, apu­ver­bit, kon­di­ti­o­naa­li, subs­tan­tii­vin mää­räi­syys ja käyt­tö, epä­sään­nöl­li­set ja joh­dos­ver­bit, par­ti­sii­pin pree­sens, s-pas­sii­vi ja s-lop­pui­set ver­bit, tee­moi­na yh­teis­kun­ta, opis­ke­lu, työ

B1 -kurs­si -so­vel­tuu pe­rus­a­si­at hal­lit­se­vill­le lu­ki­o­lai­sil­le lisä­haas­teek­si sy­ven­tä­vien kurs­sien RUB6-7 ja so­vel­ta­vien kurs­sien si­säl­löin tai lu­ki­on oppi­mää­rän ker­taa­mi­seen ja yo-val­men­tau­tu­mi­seen abi­kurs­si­pai­not­tei­ses­ti omal­la osaa­mis­ta­sol­la. Kurs­si rää­tä­löi­dään jo­kai­sel­le mo­duu­li­va­lin­to­jen avul­la täs­mä­kie­li­op­pia si­säl­tä­väk­si ja tee­ma­sa­nas­to­jen kan­nal­ta kiin­nos­tus­ta vas­taa­vak­si. Työ­ta­poi­hin kuu­luu moni­puo­lis­ta kie­li­tai­don eri osa-alu­ei­den har­joit­te­lua pe­rin­teis­ten teh­tä­vien li­säk­si mm. myös ruot­sin­kie­li­sil­lä si­vuil­la tie­toa ha­kien, sa­nas­toa kar­tut­ta­en sekä ha­lu­tes­saan puhe­teh­tä­viä teh­den. Työs­ken­te­ly on it­se­näi­sem­pää kuin A1-A2-kurs­seil­la, ja si­säl­tää 6 kpl oma­va­lin­tai­sia 6 ot tee­ma­mo­duu­lei­ta.

Toteutustapa

Ope­tus­päi­vi­nä etä­o­pe­tus on vi­de­o­vä­lit­tei­ses­ti joko re­aa­li­a­jas­sa tai ope­tus­vi­de­oi­na oma­na va­lit­se­ma­na­si ai­ka­na. Tuol­loin pi­de­tään hen­ki­lö­koh­tai­sia oh­jaus­tuo­ki­oi­ta ja saat teh­tä­vis­tä pa­lau­tet­ta ja jat­ko­ke­hi­tys­i­de­oi­ta har­joit­te­lun tu­ek­si. Kurs­si­ma­te­ri­aa­li koos­tuu verk­ko­teh­tä­vis­tä ja muus­ta säh­köi­ses­tä kurs­si­ma­te­ri­aa­lis­ta. Kai­kil­la ta­soil­la
– En­nak­ko­teh­tä­viä
– Ope­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta (vi­de­ot tai live), hen­ki­lö­koh­tai­sia oh­jaus­tuo­ki­oi­ta
– Sa­nas­to- ja ra­ken­ne­teh­tä­viä
– 2kpl ly­hyi­tä ja 2kpl pit­kiä kir­joi­tel­mia, jois­ta opet­ta­ja an­taa pa­lau­tet­ta ja pis­tey­tyk­sen

Suoritus

Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen ja kurs­si­teh­tä­vien te­ke­mi­nen. Ar­vi­oin­ti: hyv/hyl.

Kouluttaja

FM Sini Pirs­ka­nen. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Jy­väs­ky­län kesä­yli­o­pis­ton kans­sa.

Aika

1.6.2020 – 12.6.2020
36 tun­tia

ma 09-14.30
ke 09-14.30
pe 09-14.30

Hinta

140,00 €

Ilmoittautumiset

22.5.2020 men­nes­sä

Mitä tarvitset kurssille osallistuaksesi

Tie­to­kone, in­ter­net­yh­teys ja teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma (Word tai Ope­nOf­fi­ce/Lib­re Of­fi­ce). Ope­tus­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­sia oh­jaus­tuo­ki­o­ta var­ten tar­vit­set web-ka­me­ran, mut­ta kurs­sin voi suo­rit­taa myös vies­tien vä­li­tyk­sel­lä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015