KARJALA Pagizemmo karjalakse - Karjalan kielen alkeet

25.1.-19.4.2021, verkko

Tul­gua ter­veh opas­tu­mah kar­ja­lua! Ter­ve­tu­loa opis­ke­le­maan kar­ja­lan kie­len al­kei­ta!

Pagizemmo karjalakse – Karjalan kielen alkeet

Tul­gua ter­veh opas­tu­mah kar­ja­lua! Ter­ve­tu­loa opis­ke­le­maan kar­ja­lan kie­len al­kei­ta (liv­vin­kar­ja­la)! Ta­voit­tee­na on, että kurs­sin jäl­keen sel­viy­dyt ar­jen pe­rus­ti­lan­teis­sa vaik­ka­pa mat­ka­tes­sa­si kar­ja­lan­kie­li­sel­lä alu­eel­la.

Sisältö

Opis­kel­laan eri­lais­ten teks­tien ja teh­tä­vien avul­la liv­vin­kar­ja­lan pe­rus­sa­nas­toa ja kie­li­opin pe­rus­tei­ta. Har­joi­tel­laan kir­jai­met ja nii­den ään­te­ly, opi­taan lu­ke­maan kar­ja­lan kie­lel­lä, käy­dään ke­vy­es­ti läpi muo­to-opin pe­rus­teet ja har­joi­tel­laan sa­no­jen tai­vu­tuk­set. Kurs­sil­la käy­te­tään opet­ta­jan ma­te­ri­aa­le­ja sekä Rai­ja Pyö­lin Liv­vin­kar­ja­lan kie­li­op­pia ja Liv­vin­kie­len har­joi­tus­kir­jaa.

Kurs­sil­la käy­te­tyt ma­te­ri­aa­lit ja koti­teh­tä­vät löy­ty­vät Mood­len op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä. Tun­nuk­set Mood­leen saat kou­lu­tuk­sen alus­sa.

Suoritusmerkintä

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta saa säh­köi­sen suo­ri­tus­mer­kin­nän (2 op) te­ke­mäl­lä teh­tä­vät.

Kouluttaja


Olga Kuu­se­la, FM
Olga on val­mis­tuin Pet­ros­koin yli­o­pis­tol­ta vuon­na 2000 Itä­me­ren­suo­ma­lais­ten kiel­ten ja kult­tuu­rin tie­de­kun­nas­ta, am­mat­ti­na kar­ja­lan ja suo­men kie­len fi­lo­lo­gi. Hä­nen äi­din­kie­le­nään on kar­ja­lan kie­li ja hän syn­ty­nyt ja vart­tu­nut Au­nuk­sen alu­ee­seen kuu­lu­vas­sa Ve­te­len ky­läs­sä. Hä­nen ko­to­naan pu­hut­tiin aina kar­ja­laa.

Kohderyhmä

Kar­ja­lan kie­les­tä kiin­nos­tu­neil­le. So­pii aloit­te­li­joil­le, mut­ta myös vä­hän kar­ja­lan kiel­tä pu­hu­vil­le.

Aika

Ma 25.1., 1.2.,  8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.,12.4. ja 19.4.2021 klo 17-18.30, verk­ko

Hinta

83 €

Ilmoittautumiset

13.1.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015