Lukio-opiskelijan oppimaan oppiminen ja tukeminen

1.2.-8.3.2021, verkko

Koulutuksessa linkittyvät psykologiset ja erityispedagogiset menetelmät. Lähestymistapana on etenkin positiivinen psykologia, jonka avulla voimme tukea myös nuoren myönteistä kehitystä ja hyvinvointia.

Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy vii­si we­bin­aa­ria (5x 1,5h).

1.2.2021 Op­pi­maan op­pi­mi­sen tai­dot ja sen psy­ko­lo­gi­nen pe­rus­ta

8.2.2021 Mo­ti­vaa­tio, itse­luot­ta­mus ja minä­kä­si­tys ja nii­den vah­vis­ta­mi­nen po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an kei­noin.

15.2.2021 Ope­tus­suun­ni­tel­man mää­rit­te­le­mä tuki ja oh­jaus sekä yleis­tä op­pi­mis­vai­keuk­sis­ta.

1.3.2021 Vah­vuus­pe­rus­tais­ta tu­kea ja ym­mär­rys­tä kes­kit­ty­mi­seen ja toi­min­nan­oh­jauk­seen.

8.3.2021 Mitä tu­li­si tie­tää op­pi­mis­vai­keuk­sis­ta (lu­ke­mi­nen, kir­joit­ta­mi­nen, ma­te­ma­tiik­ka ja hah­mot­ta­mi­nen) ja nii­den tuki­kei­nois­ta?

Tavoite

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on pe­reh­tyä ja saa­da val­miuk­sia lu­kio-opis­ke­li­joi­den tu­ke­mi­seen ja op­pi­maan op­pi­mi­sen tai­to­jen edis­tä­mi­seen.

Kouluttaja

Erja Sand­berg

Erja Sand­berg on KT, eri­tyis­pe­da­go­gi, joka on saa­nut laa­jan, val­ta­kun­nal­li­sen ylei­sön kir­joit­ta­es­saan am­ma­til­lis­ta blo­gi­aan, kou­lut­ta­es­saan ja pu­hu­es­saan mo­nen­lai­sis­sa kas­va­tuk­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa.

Kohderyhmä

Opet­ta­jil­le ja oh­jaa­jil­le

Aika

1.2.-8.3.2021 klo 18.00-19.30, verk­ko

Hinta

90 €, Iso­vers­taan jä­sen­lu­ki­oi­den opet­ta­jil­le mak­su­ton!

Ilmoittautumiset

24.1.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015