Mitä DNA-tulokset kertovat suvustamme?

3.-10.11.2020, verkko

Opettele tulkitsemaan DNA-tuloksiasi tehokkaammin

Tämä on jat­ko­kurs­si! DNA-tes­tien avul­la saam­me run­saas­ti tie­toa suku­tut­ki­muk­seen, voim­me vah­vis­taa tai ku­mo­ta teh­tyä suku­tut­ki­mus­ta. Isä- ja äiti­lin­jo­ja tut­ki­mal­la saam­me tie­toa esi­van­hem­piem­me va­el­lus­rei­teis­tä ja voim­me yh­dis­tää kau­kai­si­a­kin suku­haa­ro­ja toi­siin­sa. Au­to­so­maa­li­tes­teil­lä, ku­ten Fa­mi­ly Fin­der tai My­He­ri­ta­ge, löy­däm­me lä­hei­si­ä­kin su­ku­lai­sia ja voim­me mah­dol­li­ses­ti rat­kais­ta su­vus­sa pii­los­sa ole­via mys­tee­rei­tä. Kai­ken tä­män ohel­la on omien tie­to­jen yllä­pito tär­ke­ää, jot­ta voim­me par­hai­ten hyö­dyn­tää tu­lok­sia tur­val­li­ses­ti. Tule opis­ke­le­maan we­bi­naa­riin ge­neet­ti­sen suku­tut­ki­muk­sen uu­sin­ta tie­toa ja opet­te­le tul­kit­se­maan DNA-tu­lok­si­a­si te­hok­kaam­min.

Suo­men suku­tut­ki­mus­seu­ran we­bi­naa­ri

Sisältö
Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy,

Riik­ka Pii­ro­nen, suku­tut­ki­mus­kou­lut­ta­ja

Aika

tiis­tai­sin 3.11.-10.11.2020 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

26.10.2020 men­nes­sä

Kou­lu­tus to­teu­tuu, edel­leen voi il­moit­tau­tua!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015