Tietosuojavastaavan peruskoulutus

3.-17.12.2020, verkko

Tie­to­suo­ja­vas­taa­van pe­rus­kou­lu­tus (2 op)

Tietosuojavastaavan peruskoulutus (2 op)

Mitä ni­me­tyn tie­to­suo­ja­vas­taa­van teh­tä­viin kuu­luu ja mi­ten teh­tä­vä hoi­de­taan? Tie­to­suo­ja­vas­taa­van pe­rus­kou­lu­tuk­ses­sa or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­vat saa­vat tar­vit­ta­vat tie­dot teh­tä­vän­sä hoi­ta­mi­sek­si ja luo­vat ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän muo­dos­sa oman teh­tä­vä­ku­vauk­sen­sa.

Ke­vääl­lä 2018 voi­maan tul­leen GDPR-lain­sää­dän­nön seu­rauk­se­na kai­kis­sa työ­yh­teisöis­sä tuli kiin­nit­tää ai­em­paa enem­män tie­to­suo­ja­ky­sy­myk­siin ja tie­to­tur­vaan. Sää­dök­sis­sä ase­tet­tiin myös kri­tee­rit or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­van ni­me­ä­mi­sek­si.

Sisältö

Tie­to­suo­ja­vas­taa­van teh­tä­vä ja hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn pe­rus­tei­ta

Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki

Tie­to­tur­va ja tie­to­tur­va­louk­kauk­set

Li­säk­si teh­dään omaan työ­hön liit­ty­vä ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.

Suo­ri­tus­ta­pa

Verk­ko­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ja sen poh­jal­ta oman ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän tuot­ta­mi­nen Pu­rot.net -verk­ko­kou­lu­tus­ym­pä­ris­tös­sä. Hy­väk­sy­tyn suo­ri­tuk­sen laa­juus on 2 op.

Kouluttaja

Har­to Pön­kä, KM on oh­jel­mis­to­alan yrit­tä­jä, tie­to­kir­jai­li­ja sekä so­si­aa­li­sen me­di­an ja kou­lu­tus­tek­no­lo­gi­an tun­net­tu asi­an­tun­ti­ja. Kou­lut­ta­ja­na Pön­kä on toi­mi­nut vuo­des­ta 2008 läh­tien. Hän on pe­reh­ty­nyt hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn ja tie­to­suo­jaan mm. seu­raa­vis­ta näkö­kul­mis­ta:

EU:n ylei­seen tie­to­suo­ja-ase­tuk­seen liit­ty­viä kou­lu­tuk­sia Har­to on pi­tä­nyt yri­tyk­sil­le, kun­nil­le, oppi­lai­tok­sil­le ja jär­jes­töil­le sekä kon­sul­toi­nut GDPR:n käy­tän­nön so­vel­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Pön­kä on jul­kais­sut kir­jat So­si­aa­li­sen me­di­an käsi­kir­ja (2014) ja Open so­me­kir­ja (2017, Do­cen­do) sekä lu­kui­sia ar­tik­ke­lei­ta ja kir­jan­kap­pa­lei­ta. Pön­kä on ak­tii­vi­nen yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­li­ja, jon­ka nä­ke­myk­siä myös kor­ke­a­kou­lut, yri­tyk­set sekä me­dia ar­vos­ta­vat.

Tie­to­suo­ja­vas­taa­van pe­rus­kou­lu­tus Har­to Pön­kä

Kohderyhmä

Or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­vak­si ni­me­tyil­le tai ko. teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­neil­le. Kou­lu­tus so­vel­tuu myös työ­yh­tei­sön tie­to­hal­lin­nos­ta vas­taa­vil­le.

Aika

3., 10. ja 17.12. klo 15.30-17.00, verk­ko

Hinta

250 €

Ilmoittautumiset

25.11.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015