Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt

26.11.2020, verkko

Hyvä etäopetus lähtee toimivista pedagogisista ratkaisuista ja turvallisista toimintatavoista.

Koulutuksessa perehdytään pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen etäopetukseen. Lähtökohtana on oppimisteoria, mutta lähestymistapa on käytännönläheinen. Etäopetuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet käydään läpi askel askeleelta ja esimerkkien avulla.

Osal­lis­tu­jat saa­vat li­säk­si pe­rus­teet tie­to­suo­jan huo­mi­oin­tiin etä­o­pe­tuk­ses­sa. Kou­lu­tuk­ses­sa huo­mi­oi­daan myös kun­ta­ta­son ja kou­lun joh­don näkö­kul­mat hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­sä sekä yh­teis­ten toi­min­ta­mal­lien luo­mi­ses­sa etä­o­pe­tuk­seen.

Kou­lu­tuk­sen tuki­ma­te­ri­aa­li­na on ke­vääl­lä 2017 il­mes­ty­nyt Open so­me­kir­ja, joka on ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si jul­kais­tu il­mai­sek­si ope­tus­käyt­töön. Kir­ja sy­ven­tää ai­heen kä­sit­te­lyä ja si­säl­tää yli 80 ope­tuk­seen so­pi­van verk­ko- ja so­me­pal­ve­lun esit­te­lyä vink­kei­neen.

Sisältö
Kouluttaja

Har­to Pön­kä

Har­to Pön­kä, KM on oh­jel­mis­to­alan yrit­tä­jä, tie­to­kir­jai­li­ja sekä so­si­aa­li­sen me­di­an ja kou­lu­tus­tek­no­lo­gi­an tun­net­tu asi­an­tun­ti­ja. Kou­lut­ta­ja­na Pön­kä on toi­mi­nut vuo­des­ta 2008 läh­tien. Hän on pe­reh­ty­nyt hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn ja tie­to­suo­jaan mm. seu­raa­vis­ta näkö­kul­mis­ta:

EU:n ylei­seen tie­to­suo­ja-ase­tuk­seen liit­ty­viä kou­lu­tuk­sia Har­to on pi­tä­nyt yri­tyk­sil­le, kun­nil­le, oppi­lai­tok­sil­le ja jär­jes­töil­le sekä kon­sul­toi­nut GDPR:n käy­tän­nön so­vel­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Pön­kä on jul­kais­sut kir­jat So­si­aa­li­sen me­di­an käsi­kir­ja (2014) ja Open so­me­kir­ja (2017, Do­cen­do) sekä lu­kui­sia ar­tik­ke­lei­ta ja kir­jan­kap­pa­lei­ta. Pön­kä on ak­tii­vi­nen yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­li­ja, jon­ka nä­ke­myk­siä myös kor­ke­a­kou­lut, yri­tyk­set sekä me­dia ar­vos­ta­vat.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­pii eri kou­lu­tus­as­tei­den opet­ta­jil­le, kou­lu­tus­suun­nit­te­li­joil­le, reh­to­reil­le, muil­le ope­tus­ta suun­nit­te­le­vil­le ja sii­tä päät­tä­vil­le sekä muil­le ai­hees­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Aika

26.11.2020 klo 15.00-17.15, verk­ko

Hinta

80 €

Ilmoittautumiset

18.11.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015