Practise Business English Speaking and Listening Online A2-B1

25.2.-8.4.2021, verkko

Onko työelämään liittyvä sanasto hukassa ja edessä puhe asiakkaille tai kokous- ja neuvottelutilanne englanniksi? Tällä intensiivisellä verkkokurssilla käydään läpi yleisiä työelämän tilanteita, joiden kautta opit sanastoa ja pääset harjoittelemaan oman puheen tuottamista näissä tilanteissa. 

Verk­ko­kurs­sin voit suo­rit­taa oman aika­tau­lu­si mu­kaan. Ei aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia.

Sisältö

Tree­naa eng­lan­nin kie­len pu­hu­mis­ta ver­kos­sa. Kurs­sil­la har­joit­te­let työ­e­lä­män kes­kus­te­lu­ti­lan­tei­ta kir­jal­li­sin ja suul­li­sin har­joi­tuk­sin ja teet ai­hei­siin liit­ty­viä kuun­te­lu­teh­tä­viä sekä kuu­let esi­merk­kei­nä pal­jon käy­tet­ty­jä ja ylei­siä fraa­se­ja. Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Kou­lut­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain joko suul­li­nen tai kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä. Pa­lau­tet­ta­vis­ta teh­tä­vis­tä saat kan­nus­ta­vaa kir­jal­lis­ta ja suul­lis­ta pa­lau­tet­ta. Kurs­sin kes­kus­te­lu­a­lu­eel­la on mah­dol­lis­ta ky­syä teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Osal­lis­tu­jil­la on koko kurs­sin ajan mah­dol­li­suus  ky­syä kou­lut­ta­jal­ta teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Kurs­sin ai­heet

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka tar­vit­se­vat eng­lan­tia työs­sään tai ovat siir­ty­mäs­sä työ­teh­tä­viin, jois­sa tar­vi­taan eng­lan­nin kiel­tä.  Kie­li­tai­to­taso B1-B2. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

25.2.-8.4.2021, verk­ko
Kurs­sil­la ei ole aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia. Voit suo­rit­taa sen oman aika­tau­lu­si mu­kaan.

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

17.2.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015