Englannin kieliopin ja kuuntelun jatkokurssi verkossa B1-B2

17.2.-14.4.2021 verkko

Kaipaatko selkeyttä ja tarkkuutta itsesi ilmaisemiseen englanniksi? Kurssilla pääset syventymään tarkemmin keskeisiin rakenteisiin ja harjoittelet viikoittain omien lauseiden muodostamista. Saat sitä kautta varmuutta englannin kielen tuottamiseen.

Verk­ko­kurs­sia voit suo­rit­taa oman aika­tau­lu­si mu­kaan. Ei aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia.

Sisältö

Kurs­sil­la jat­ke­taan eng­lan­nin kie­li­oppi­ra­ken­tei­siin sy­ven­ty­mis­tä kes­ki­ta­sol­la.  Pys­tyt il­mai­se­maan it­se­ä­si moni­puo­li­sem­min ja ke­hi­tät kuun­te­lu­tai­toa. Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Kou­lut­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain omia lau­sei­ta si­säl­tä­vä kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä, jos­ta saat kan­nus­ta­vaa pa­lau­tet­ta.

Osal­lis­tu­jil­la on koko kurs­sin ajan mah­dol­li­suus ky­syä kou­lut­ta­jal­ta teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Kurs­sin ai­heet:

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat pe­reh­tyä eng­lan­nin kie­li­op­piin tar­kem­min ja ke­hit­tää kuun­te­lu­tai­toa. Kie­li­tai­to­taso B1-B2.
Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

17.2.-14.4.2021 verk­ko
Kurs­sil­la ei ole aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia. Voit suo­rit­taa sen oman aika­tau­lu­si mu­kaan.

Hinta

98 e

Ilmoittautumiset

9.2.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kou­lu­tuk­set Var­kau­des­sa20206.12.2015