Tilattoman väestön sukututkimusta

ma 14.10.-28.10.2019, verkko

Internetin digikuvatut tietokannat sukututkimuksen edistäjinä kertovat lisää sukusi jäsenten vaiheista

Sisältö

Onko su­vus­sa­si pii­ko­ja, ren­ke­jä, meri­mie­hiä, kes­te­jä, loi­sia tai löy­sä­läi­siä? Mi­ten löy­dät hei­dät kir­kon­kir­jois­ta ja saat nimi­tie­to­jen li­säk­si myös muu­ta sel­vil­le? Osa­si­vat­ko he lu­kea tai kir­joit­taa, oli­ko hei­dät ro­ko­tet­tu, mis­sä he asui­vat, mil­lai­nen per­he heil­lä oli, onko kuo­lin­syy­tä mer­kit­ty ja oli­ko heil­lä jo suku­nimi vai käyt­ti­vät­kö he asuin­pai­kan ni­meä?

Kurs­sin ta­voit­tee­na on op­pia et­si­mään in­ter­ne­tin digi­kuva­tuis­ta tie­to­kan­nois­ta omien su­ku­lais­ten mer­kin­tö­jä esi­merk­kien avul­la. Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le omis­ta suku­juu­ris­taan kiin­nos­tu­neil­le.

Opis­ke­li­ja­na saat käyt­töö­si Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set kurs­sin ajak­si. Suku­tut­ki­mus­esi­merk­kien li­säk­si kurs­siin si­säl­tyy pal­jon eri in­ter­net-tie­to­kan­to­jen osoit­tei­ta ja tut­ki­mus­läh­tei­den esit­te­lyä. Verk­ko­kurs­sin ai­ka­na pe­reh­dy­tään myös teks­tien ja läh­teis­sä käy­tet­ty­jen ly­hen­tei­den tul­kin­taan 1700- ja 1800-lu­vuil­la.

Kou­lut­ta­ja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Rit­va Sam­pio

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le omis­ta suku­juu­ris­taan kiin­nos­tu­neil­le ja hen­ki­löil­le, jot­ka te­ke­vät suku­tut­ki­mus­ta.

Aika

Maa­nan­tai­sin 14.10.-28.10.2019, klo 17:30-19:00, ver­kos­sa

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hin­ta

55€

Ilmoittautuminen

07.10.2019 men­nes­sä

Tu­tus­tu kaik­kiin suku­tut­ki­mus­kou­lu­tuk­siim­me>>

Ti­lat­to­man vä­es­tön suku­tut­ki­mus­ta

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015