Pedagogiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 2 op, jatkokurssi

16.9.-14.10.2019, verkko

Pe­da­go­gi­set tuki­toi­met var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esi­o­pe­tuk­ses­sa 2 op, jat­ko­kurs­si

Jo­kai­ses­sa var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi­o­pe­tuk­sen ryh­mäs­sä on mo­nen­lai­sia tu­kea tar­vit­se­via lap­sia. Am­mat­ti­lai­se­na ja myös huol­ta­ja­na si­nun tu­lee osa­ta ym­mär­tää ja tu­kea jo­kais­ta las­ta oi­ke­al­la ta­val­la. Täl­lä kurs­sil­la kä­si­tel­lään tu­kea tar­vit­se­vien las­ten op­pi­mi­seen liit­ty­viä pul­mia ja tuki­toi­mien kir­jaa­mis­ta, hah­mot­ta­mi­sen pul­mia, mo­to­ri­sen op­pi­mi­sen vai­keuk­sia sekä au­tis­mi­kir­jon häi­ri­ö­tä. Saat myös tie­toa vah­vuus­pe­rus­tai­ses­ta tu­es­ta ja rat­kai­su­kes­kei­syy­den mer­ki­tyk­ses­tä lap­sen tu­ke­mi­ses­sa.

Tu­kea tar­vit­se­vien las­ten pe­da­go­gi­set tuki­toi­met var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja ni­vel­vai­he kou­lu­tiel­le.

We­bi­naa­rien si­säl­tö (5x 1,5h)

We­bi­naa­rit ovat in­ter­ak­tii­vi­sia 1,5 tun­tia kes­toi­sia omia ko­ko­nai­suuk­sia, jot­ka lin­kit­ty­vät osin myös toi­siin­sa.

We­bi­naa­ri 1: Op­pi­mi­seen liit­ty­vien vai­keuk­sien tun­nis­ta­mi­nen ja tuen kir­jaa­mi­nen, aika ma 16.9. klo 17:00-18:30

We­bi­naa­ri 2: Hah­mot­ta­mi­sen pul­mat, aika ma 23.9. klo 17:00-18:30

We­bi­naa­ri 3: Mo­to­ri­sen op­pi­mi­sen vai­keu­det, aika ma 30.9. klo 17:00-18:30

We­bi­naa­ri 4: Au­tis­mi­kir­jon häi­riö, aika ma 7.10. klo 17:00-18:30

We­bi­naa­ri 5: Rat­kai­su­kes­keis­tä vah­vuus­pe­rus­tais­ta tu­kea, aika ma 14.10. klo 17:00-18:30

Suoritustapa

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (2 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ku­vaat mit­kä oli­vat kou­lu­tuk­sen kes­kei­set si­säl­tö­an­nit it­sel­le­si ja mi­ten voit opit­tua so­vel­taa omas­sa työs­sä­si. Voit sa­mal­la an­taa myös pa­lau­tet­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Op­pi­mis­päi­vä­kir­jat pa­lau­te­taan Open Bad­ge -jär­jes­tel­mään 28.10.2019 men­nes­sä. Kurs­sil­ta saat myös luku­pa­ke­tin itse­o­pis­ke­lu­ma­te­ri­aa­lik­si.

Kouluttaja

Erja Sand­berg on KT, eri­tyis­pe­da­go­gi, joka on saa­nut laa­jan, val­ta­kun­nal­li­sen ylei­sön kir­joit­ta­es­saan am­ma­til­lis­ta blo­gi­aan, kou­lut­ta­es­saan ja pu­hu­es­saan mo­nen­lai­sis­sa kas­va­tuk­seen ja kou­lu­tuk­seen liit­ty­vis­sä ti­lai­suuk­sis­sa. Erja väit­te­li vuon­na 2016 Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta pal­jon jul­ki­suu­des­sa ol­leel­la tut­ki­muk­sel­laan ADHD-oi­reis­ten hen­ki­löi­den moni­a­lai­sis­ta tuki­toi­mis­ta ope­tus-, so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men alu­eel­la (link­ki väi­tös­kir­jaan: https://hel­da.hel­sin­ki.fi/hand­le/10138/161374 ). Erja on jul­kais­sut te­ok­sen ADHD ja op­pi­mi­sen tuki (PS-kus­tan­nus 2018), jos­sa kä­si­tel­lään pe­da­go­gi­sia tuki­toi­mia ja vah­vuuk­sien mer­ki­tys­tä lap­ses­ta ai­kui­seen saak­ka sekä po­si­tii­vi­nen pe­da­go­giik­ka ja nuor­ten hy­vin­voin­ti (PS-kus­tan­nus 2019), jos­sa vie­dään po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gi­an ja pe­da­go­gii­kan toi­min­ta­ta­po­ja las­ten li­säk­si myös nuo­ruus­vai­hee­seen.

Erja Sand­berg

Kohderyhmä

Kurs­si so­pii kai­kil­le las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, ku­ten las­ten­hoi­ta­jil­le, las­ten­tar­han­o­pet­ta­jil­le, lähi­hoi­ta­jil­le, per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­le ja myös tu­kea tar­vit­se­vien las­ten van­hem­mil­le ja muil­le lä­hei­sil­le. Kurs­si so­pii myös tuki­re­surs­seis­ta päät­tä­vil­le päi­vä­ko­din joh­ta­jil­le ja var­hais­kas­va­tuk­sen vir­ka­mie­hil­le.

Aika

Maa­nan­tai­sin 16.9.-14.10.2019 klo 17:00-18:30

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

9.9.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015