Asiantuntijan työelämäsparraus

verkossa, non-stop

Ke­nel­le työ­e­lä­mäs­par­raus on tar­koi­tet­tu?

Tämä spar­raus on tar­koi­tet­tu kai­kil­le niil­le, jot­ka miet­ti­vät, mi­hin omaa osaa­mis­ta käyt­täi­si ja mi­ten sitä tar­jo­ai­si työ­mark­ki­noil­le.  Käy­tän­nön oh­jaus ja tuki voi­vat olla tar­peen en­sim­mäis­tä työ­paik­kaa ha­ke­val­le tai yt-neu­vot­te­lui­hin jou­tu­neel­le tai sel­lai­sel­le, joka omas­ta ha­lus­taan ha­lu­aa teh­dä jo­tain muu­ta.  Asi­an­tun­ti­jan työ­e­lä­mäs­par­raus tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den näh­dä omaa osaa­mis­ta uu­sin sil­min, ko­hot­taa am­ma­til­lis­ta itse­tun­toa ja pa­ran­taa käy­tän­nön työn­haku­val­miuk­sia.

Kuka on asi­an­tun­ti­ja?

Asi­an­tun­ti­ja on oman alan­sa eri­kois­tun­ti­ja. Asi­an­tun­ti­juus voi pe­rus­tua kou­lu­tuk­seen, mut­ta yhä use­am­min se han­ki­taan myös toi­mi­mal­la eri­lai­sis­sa, uu­sis­sa teh­tä­vis­sä, joi­hin ei ole var­si­nais­ta kou­lu­tus­ta. Ko­ke­mus ja asi­an­tun­ti­juus syn­ty­vät työn ohes­sa. Ne täy­tyy pys­tyä tun­nis­ta­maan itse ja esit­te­le­mään va­kuut­ta­vas­ti muil­le.

Ko­kei­le täs­tä lin­kis­tä>>, olet­ko asi­an­tun­ti­ja.

Asi­an­tun­ti­jan työ­e­lä­mäs­par­raus on verk­ko­kou­lu­tus, jos­sa voi ede­tä omaan tah­tiin ja va­li­ta omiin tar­pei­siin so­pi­via aihe­a­lu­ei­ta ha­lu­tus­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Kurs­sin ai­neis­to pe­rus­tuu ura- ja työn­oh­jaa­ja Satu Roo­sin vii­den­tois­ta vuo­den ko­ke­muk­seen työn­haku­kou­lu­tuk­sis­ta sekä oh­jaus­ko­ke­muk­seen  eri­lai­sis­sa työ­e­lä­män muu­tos­ti­lan­teis­sa. Hän on toi­mi­nut sekä kou­lut­ta­ja­na, ura­oh­jaa­ja­na että men­to­ri­na.

Mitä tämä verk­kos­par­raus si­säl­tää?

Spar­rauk­sen voit aloit­taa ver­kos­sa mil­loin vain.
Kat­so täs­tä ly­hyt esit­te­ly­vi­deo>>

  1. Ter­ve­tu­loa asi­an­tun­ti­jan työ­e­lä­mäs­par­rauk­seen 
  2. Mis­sä työ on eli tie­toa työ­mark­ki­nois­ta
  3. Osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­nen
  4. Työ­ka­lu­ja työn­ha­kuun
  5. En­täs jos … eli eri­lai­sia ta­po­ja teh­dä työ­tä ja to­teut­taa unel­man­sa
  6. Sel­viy­ty­mi­nen työ­e­lä­män haas­teis­sa ja muu­tok­sis­sa
  7. Oma työ­e­lä­män kom­pas­si

Asi­an­tun­ti­jan työ­e­lä­mäs­par­rauk­sen ma­te­ri­aa­li:

Verk­kos­par­rauk­ses­sa voi opis­kel­la ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta omaan tah­tiin. Ai­neis­to on käy­tet­tä­vis­sä kai­kil­la mo­bii­li­vä­li­neil­lä kuu­den kuu­kau­den ajan.

Voit opis­kel­la oh­ja­tus­ti vi­de­oi­den ja vä­lit­tö­mäs­ti pa­lau­tet­ta an­ta­vien teh­tä­vien avul­la. Tär­keim­mät teh­tä­vät ovat nii­tä, jois­sa työs­te­tään omaa osaa­mis­ta ja ku­va­taan sitä omia työn­haku­vä­li­nei­tä var­ten. Niis­tä saat hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen. Spar­raus to­teu­te­taan it­sel­le ja teh­tä­vät ovat it­seä var­ten.

Mi­hin työ­e­lä­mäs­par­raus­ta tar­vi­taan?

Asi­an­tun­ti­jan työ­e­lä­mäs­par­raus toi­mii tu­ke­na työn­haun ja työ­e­lä­män muu­tos­ti­lan­teis­sa. Se on työ­mark­ki­na­läh­töi­nen ja kes­kit­tyy osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen ja työn­haku­val­miuk­sien pa­ran­ta­mi­seen käy­tän­nön esi­merk­kien ja konk­reet­tis­ten työ­vä­li­nei­den (pro­fii­li, CV, vi­deo-CV, ha­ke­mus ja haas­tat­te­lu) avul­la.

Kou­lut­ta­ja
So­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, työn­oh­jaa­ja, verk­ko­kou­lut­ta­ja Satu Roos

Hin­ta 250 e + alv 24 %/ osal­lis­tu­ja

Il­moit­tau­tu­mi­set ym­pä­ri vuo­den non-stop­pi­na

“Olet­ko työ­e­lä­män tien­haa­ras­sa tai tun­net­ko ole­va­si pe­rä­ti umpi­ku­jas­sa? Yk­sin asi­oi­ta miet­ties­sä ne yleen­sä vain mut­kis­tu­vat.”

“Si­säl­tö­ko­ko­nai­suus on erit­täin hyvä, sil­lä se on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja elä­män­ma­kui­nen – omaan ti­lan­tee­see­ni. On erin­o­mais­ta, että tä­hän on ra­ken­net­tu mu­kaan pa­lau­te- ja kom­mu­ni­ka­tii­vi­nen osuus.”

“Kurs­si­ma­te­ri­aa­lia on laa­jas­ti ja siel­lä on var­mas­ti jo­kai­sel­le jo­ta­kin. Ko­ke­neel­le työn­ha­ki­jal­le pa­ras­ta an­tia on hen­ki­lö­koh­tai­nen pa­lau­te, omien vah­vuuk­sien tun­nis­ta­mi­nen ja unel­mien sel­vit­tä­mi­nen.”

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015