Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä (1 op)

7.11.-12.12.2018, verkossa

Olet­ko miet­ti­nyt mi­ten hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta työs­sä­si ikä­ih­mis­ten kans­sa? Onko työ­pai­kal­la­si poh­din­nas­sa mo­bii­li­lait­tei­den han­kin­ta? Tai ehkä lait­teet on jo han­kit­tu, mut­ta nii­den hyö­dyn­tä­mis­tä ei ole vie­lä suun­ni­tel­tu. Mi­ten sit­ten ot­taa mo­bii­li­lait­teet osak­si työn ar­kea?

Ikä­ih­mis­ten ja van­hus­ten digi­tai­to­jen tu­ke­mi­nen on tu­los­sa vah­vem­min osak­si hoi­to­työ­tä, olet­ko sinä val­mis­tau­tu­nut sii­hen? Ikä­ih­mi­set ovat ha­luk­kai­ta käyt­tä­mään tek­no­lo­gi­aa ja kiin­nos­tu­neet op­pi­maan sii­tä enem­män. Tule kurs­sil­le ot­ta­maan mo­bii­li­lait­tee­si hal­tuun. Saat vink­ke­jä kuin­ka hyö­dyn­tää lait­tei­ta osa­na oman työn hal­lin­taa sekä asi­a­kas­työs­sä.

Am­mat­ti­lai­nen saa kurs­sin myö­tä työ­vä­li­nei­tä hyö­dyn­tää mo­bii­li­lait­tei­ta ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­nel­les­sä. Kurs­sin ai­ka­na tu­tus­tut sekä äly­pu­he­li­mel­la että tab­let-lait­teil­la käy­tet­tä­viin mak­sut­to­miin ja mak­sul­li­siin so­vel­luk­siin sekä lisä­lait­tei­siin ja nii­den tar­jo­a­miin mah­dol­li­suuk­siin. Li­säk­si saat konk­reet­ti­sia oh­jei­ta ja vink­ke­jä, kuin­ka so­vel­luk­sia voi käyt­tää esim. kun­tou­tuk­ses­sa, hoi­va­työs­sä ja ikä­ih­mis­ten va­paa­eh­tois­toi­min­nas­sa. Kurs­sin ai­ka­na saat myös val­miuk­sia tu­kea ikä­ih­mi­sen ja van­huk­sen ak­tii­vis­ta ja tur­val­lis­ta äly­lait­tei­den ja so­si­aa­li­sen me­di­an käyt­töä.

Si­säl­tö

We­bi­naa­ri 1: Joh­da­tus: Mo­bii­li­lait­teet ja ikä­ih­mi­set.

We­bi­naa­ri 2: Toi­min­nal­li­set so­vel­luk­set

We­bi­naa­ri 3: Mu­siik­ki­so­vel­luk­set

We­bi­naa­ri 4: Ikä­ih­mis­ten mo­bii­li­pe­laa­mi­nen

We­bi­naa­ri 5: Mo­bii­li­lait­teet apu­vä­li­nee­nä

We­bi­naa­ri 6: Ikä­ih­mis­ten me­di­a­tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen osa­na am­mat­ti­lai­sen työ­tä

Lii­ty mu­kaan Mo­bii­li­lait­teet ikä­ih­mis­ten ope­tuk­ses­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa -face­book ryh­mään! Saat uu­sim­mat vin­kit ja py­syt mu­ka­na alan ke­hi­tyk­ses­sä.

Suo­ri­tus­ta­pa

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op) kir­joi­ta 2 si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­ja, jos­sa ref­lek­toit op­pi­maa­si ku­vaa­mal­la omaan työ­hö­si so­vel­ta­en nii­tä oi­val­luk­sia/ löy­tö­jä, joi­ta teit tä­män kou­lu­tuk­sen ai­ka­na.

Ajat

ke 7.11.2018 klo 15.30-17.00
ke 14.11.2018 klo 15.30-17.00
ke 21.11.2018 klo 15.30-17.00
ke 28.11.2018 klo 15.30-17.00
ke 5.12.2018 klo 15.30-17.00
ke 12.12.2018 klo 15.30-17.00

Kou­lut­ta­jat

Toi­min­ta­te­ra­peut­ti, Riik­ka Mart­ti­nen
Ida-Ma­ria Tan­hua, FM, verk­ko­pe­da­go­gi

Koh­de­ryh­mä

Ikä­ih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­set (lähi­hoi­ta­jat, sai­raan­hoi­ta­jat, ge­ro­no­mit, va­paa-ajan­oh­jaa­jat, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kun­tou­tus­oh­jaa­jat, fy­si­o­te­ra­peu­tit, puhe­te­ra­peu­tit, so­si­o­no­mit) ja opis­ke­li­jat sekä va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jät, va­paa­eh­tois­toi­min­nan koor­di­naat­to­rit, jär­jes­tö­työn­te­ki­jät, kir­jas­ton­hoi­ta­jat ja in­for­maa­ti­kot sekä kaik­ki muut ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet.

Hin­ta 90 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 31.10.2018 men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015