Opeta koodausta 1

1.10.-29.10.2018, verkossa

Ope­ta koo­daus­ta 1

Oh­jel­moin­ti tuli ope­tus­suun­ni­tel­maan osak­si ma­te­ma­tii­kan ta­voit­tei­ta ja op­pi­lai­den on tar­koi­tus op­pia jo ala­luo­kil­la oh­jel­moin­nin peri­aat­tei­ta. Mi­ten tämä käy­tän­nös­sä ta­pah­tuu?

Kut­sum­me si­nut roh­ke­as­ti osal­lis­tu­maan Ope­ta koo­daus­ta -we­bi­naa­ri­sar­joi­hin, jois­sa tu­tus­tum­me käy­tän­nön har­joi­tus­ten kaut­ta koo­dauk­seen, ope­tus­ym­pä­ris­töi­hin sekä -me­to­dei­hin.

Aloi­tam­me ihan alus­ta, eikä si­nun tar­vit­se tie­tää mi­tään oh­jel­moin­nis­ta. Riit­tää, että si­nul­la on tie­to­kone, säh­kö­pos­ti, net­ti­yh­teys ja osaat ava­ta se­lai­men! Koo­daa­mi­nen ei ole vain nört­tien ajan­vie­tet­tä, sitä voi teh­dä kuka vaan ja vas­toin en­nak­ko­luu­lo­ja, se on haus­kaa, luo­vaa ja miel­tä pal­kit­se­vaa. Vi­su­aa­li­nen loh­ko-oh­jel­moin­ti suo op­pi­mi­sen ilon jopa luku­tai­dot­to­mil­le lap­sil­le ja sil­lä aloi­te­taan haus­kem­mat oh­jel­moin­nin al­keet myös ai­kuis­ten kans­sa.

Tar­koi­tuk­se­na on haas­taa lap­set, nuo­ret ja ai­kui­set ko­kei­le­maan koo­daus­ta haus­kal­la ja vi­su­aa­li­sel­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sis­sa koo­da­taan ja ope­tel­laan oh­jel­moin­nis­sa tar­vit­ta­vaa oh­jel­moin­nil­lis­ta ajat­te­lua. Pe­rus­a­ja­tuk­se­na toi­min­nas­sa on, että koo­daus kuu­luu kai­kil­le. Ke­hi­täm­me mie­lek­käi­tä ope­tus­me­ne­tel­miä, joil­la jo­kai­nen meis­tä op­pii, mitä koo­daa­mi­nen on. Kou­lu­tuk­sis­sa on hyvä fii­lis ja opet­ta­ja huo­leh­tii, että koko po­ruk­ka py­syy ope­tuk­ses­sa mu­ka­na. Ta­voit­tee­na teh­dä koo­dauk­sen op­pi­mi­ses­ta haus­kaa ja mah­dol­li­sim­man help­poa, jol­loin sii­tä tu­lee pie­nen eri­tyis­o­saa­mis­alan si­jas­ta suu­ren ylei­sön jut­tu.

Aika maa­nan­tai­sin 1.10., 8.10., 22.10. ja 29.10.2018  (viik­ko 42 eli 15.10. al­ka­va viik­ko on syys­loma­viik­ko) klo 17.30-19.00 (8 t)

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Jot­ta voit opet­taa koo­daa­mis­ta, pi­tää si­nun en­sin ko­kea se itse! Jo­kai­nen mo­duu­li si­säl­tää te­o­ri­a­o­suu­den ja tu­tus­tu­mi­sen har­joi­tus­ten kaut­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­töön. Li­säk­si ja­e­taan koti­teh­tä­vät, joi­den tar­kas­ta­mi­seen ja on­gel­mien rat­kai­se­mi­seen va­ra­taan ai­kaa seu­raa­val­la ker­ral­la.

Koh­de­ryh­mä

Ala­kou­lun, ylä­kou­lun ja lu­ki­on opet­ta­jat

Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö

Ma 1.10.2018 klo 17.30-19.00

Ma 8.10.2018 klo 17.30-19.00

Ma 22.10.2018 klo 17.30-19.00

Ma 29.10.2018 klo 17.30-19.00

Voit jat­kaa koo­dauk­sen opis­ke­lua Ope­ta koo­daus­ta 2 -verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa.

Kou­lut­ta­ja Koo­daus­o­pet­ta­ja Ma­ri­ka Kö­nö­nen

Hin­ta 80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set 24.9.2018 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tus to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Ko­da­reit­ten kans­sa. Ope­ta koo­daus­ta -we­bi­naa­ri­sar­joi­hin il­moit­tau­tu­neet saa­vat myös lin­kin yk­si­tyis­koh­tai­seen 10 tun­nin kir­jal­li­seen koo­daus­o­pe­tus­ma­te­ri­aa­liin! Tu­tus­tu myös Koo­di­ker­hon si­vui­hin, siel­tä löy­dät mm. link­ke­jä oh­jel­moin­nin opet­ta­mi­seen liit­ty­vil­le si­vuil­le sekä ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, joka on tuo­tet­tu yh­des­sä Ko­da­rei­den kans­sa.

.

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20186.12.2015