Tiedolla työskentely ja oppimaan oppiminen

16.1.-13.2.2019, verkossa

Tie­dol­la työs­ken­te­ly ja op­pi­maan op­pi­mi­nen

Tämä we­bi­naa­ri­sar­ja an­taa opet­ta­jal­le vä­li­nei­tä oh­ja­ta op­pi­lai­ta moni­muo­toi­seen tie­don­han­kin­taan, tie­don kriit­ti­seen ar­vi­oin­tiin ja en­nen kaik­kea tie­dol­la työs­ken­te­lyyn. Sa­mal­la op­pi­laat saa­vat eväi­tä oma­toi­mi­seen op­pi­mi­seen, tie­don to­del­li­seen hal­lin­taan ja op­pia tätä kaut­ta koko­nais­val­tai­sem­piin opis­ke­lu­stra­te­gi­oi­hin

Si­säl­löt

1. Tie­don­hal­lin­ta osa­na op­pi­maan op­pi­mis­ta

2. In­for­maa­ti­o­luku­tai­don pro­ses­si

3. OPS2014 ja näkö­kul­mia op­pi­maan op­pi­mi­seen – pe­rus­tuu tuo­ree­seen väi­tös­tut­ki­muk­seen

4. Op­pi­mi­nen ja in­for­maa­ti­o­luku­tai­to

5.    Vä­li­nei­tä in­for­maa­ti­o­luku­tai­don pro­ses­sin sy­ven­tä­mi­seen

Koh­de­ryh­mä

We­bi­naa­ri­ko­ko­nai­suus on suun­nat­tu eri kou­lu­as­tei­den opet­ta­jil­le ja kou­lu­yh­teis­työs­sä toi­mi­vil­le kir­jas­to­alan am­mat­ti­lai­sil­le. We­bi­naa­rit ovat toi­nen toi­siin­sa liit­ty­viä, mut­ta myös yk­sit­täi­si­nä osi­oi­na toi­mi­via. We­bi­naa­rit jär­jes­te­tään ak­ti­voi­vin me­ne­tel­min ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kaik­kien osal­lis­tu­jien kans­sa. We­bi­naa­rit voi myös suo­rit­taa ko­ko­nai­suu­te­na, jol­loin sar­jaan liit­tyy myös ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä ja ai­neis­to­pank­ki, joka voi olla esim. osa il­mi­ö­jak­son suun­nit­te­lua tai tut­ki­van op­pi­mi­sen tu­ke­na opet­ta­jal­le.

Kou­lut­ta­ja FM Anu Oja­ran­ta on toi­mi­nut kir­jas­to­alan ope­tuk­sen leh­to­ri­na. Anun väi­tös­kir­ja, joka on par­hail­laan ar­vi­oin­ti­pro­ses­sis­sa, kä­sit­te­lee vuo­sien 2004 ja 2014 pe­rus­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­mien kä­si­tyk­siä in­for­maa­ti­o­luku­tai­dos­ta. Anun toi­nen tut­ki­mus­koh­de liit­ty vale­me­di­aan ja hän on yksi Val­heen jäl­jil­lä (Avain, 2018) kir­jan kir­joit­ta­jis­ta. Täl­lä het­kel­lä hän työs­ken­te­lee Tu­run kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa di­gi­taa­li­sen osaa­mi­sen hank­kees­sa.

Anu Oja­ran­ta

Aika
kes­ki­viik­koi­sin 16.1.-13.2.2019 klo 15.00-16.30

Hin­ta
90 €

Il­moit­tau­tu­mi­set
8.1.2019 men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015