Koko perhe koodaa 2

keväällä 2020, verkko

Kaikki taas yhdessä koodaamaan!

Nyt pää­sem­me su­kel­ta­maan sy­vem­mäl­le koo­dauk­sen sa­loi­hin Koko per­he koo­daa -kurs­sin toi­ses­sa osas­sa! Tar­jol­la on jäl­leen ajan­koh­tais­ta ja in­nos­ta­vaa yh­teis­tä te­ke­mis­tä kai­kil­le per­heen­jä­se­nil­le! Koko per­he koo­daa 2 jat­kaa luot­saa­mis­ta oh­jel­moin­nin maa­il­maan ym­mär­ret­tä­väs­ti ja haus­kas­ti. Täl­lä kurs­sil­la koko per­he voi ope­tel­la oh­jel­moin­ti­kiel­tä ja rat­koa loo­gis­ta päät­te­ly­ky­kyä ke­hit­tä­viä pul­mia mu­ka­vas­ti koti­ko­neel­ta kä­sin.

Sisältö

Oh­jel­moin­ti eli koo­daa­mi­nen on yk­sin­ker­tais­tet­tu­na käs­ky­jen an­ta­mis­ta tie­to­ko­neel­le suo­ri­tet­ta­vak­si. Koo­daus­tai­to on kuu­maa va­luut­taa di­gi­taa­lis­tu­vas­sa maa­il­mas­sa, jos­sa suu­ri osa tu­le­vai­suu­den am­ma­teis­ta kyt­key­tyy uu­teen tek­no­lo­gi­aan. Jos osaat oh­jel­moin­ti­kiel­tä, pär­jäät maa­il­mal­la. Koko per­he koo­daa -kurs­si he­rät­tää mie­len­kiin­non koo­daa­mi­sen maa­il­maan ja tä­män li­säk­si se tar­jo­aa ar­vok­kaan mah­dol­li­suu­den viet­tää mu­ka­via ilta­päi­viä per­heen kans­sa koo­daus­pul­mia rat­ko­en. Kurs­si tar­jo­aa en­sim­mäi­sen kos­ke­tuk­sen oh­jel­moin­nin maa­il­maan lap­sil­le, jot­ka kas­va­vat digi­a­jas­sa ja kurs­sin si­säl­tö on suun­ni­tel­tu si­ten, että myös ei-di­gi­na­tii­vit ai­kui­set pää­se­vät koo­daa­mi­sen imuun mu­kaan. Loo­gi­sen päät­te­ly­ky­vyn ke­hit­ty­mi­nen ja haus­kat oi­val­luk­set yh­des­sä per­heen kans­sa ovat kurs­sin pa­ras­ta an­tia!

We­bi­naa­ri­sar­jas­sa Koko per­he koo­daa 2 tu­tus­tum­me Pyt­hon koo­dauk­seen. Har­joit­te­lem­me yh­des­sä Co­des­ters-oh­jel­mal­la Pyt­hon-kie­len al­kei­ta hyö­dyn­tä­en haus­kas­ti eri­lai­sia ta­ri­noi­ta ja pe­le­jä. Teem­me mm. oman hoi­det­ta­van lem­mi­kin ja pe­lil­lis­täm­me sen IDLE-Pyt­hon oh­jel­moin­tia käyt­tä­en.

We­bi­naa­ri­sar­jan si­säl­tö ja­kau­tuu seu­raa­vas­ti:

Koh­de­ryh­mä
Kaik­ki koo­dauk­ses­ta kiin­nos­tu­neet. Il­moit­tau­tu­mi­set yh­den per­heen­jä­se­nen ni­mel­lä. Koo­daus­il­taan voi osal­lis­tua koko per­he. Suo­si­tus­ala­ikä­raja on 9v., mut­ta tätä nuo­rem­mat­kin voi­vat toki teh­dä teh­tä­viä ai­kui­sen avus­tuk­sel­la.

Kou­lut­ta­ja
Koo­daus­o­pet­ta­ja Suvi Syr­jä­nen

Aika
siir­re­tään pi­det­tä­väk­si ke­vääl­lä 2020!

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hin­ta
110 €/per­he

Il­moit­tau­tu­mi­set
päi­vä il­moi­te­taan myö­hem­min.

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015