Isoverstaan palvelut

Isoverstas on kehittäjäyhteisö, joka tarjoaa kanavia, työvälineitä ja sisältöjä digioppimisen kehittämiseen ja opetustarjontaan. Kehittäjäyhteisö on digioppimisen osaamisen varmistaja. Isoverstas on nyt avannut aiemmin vain jäsenille kehitetyt palvelunsa myös muille organisaatioille.
Palvelut

Di­gi­taa­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö

Di­gi­taa­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö>>

Kom­ment­ti­sei­nä

In­ter­ak­tii­vi­nen vies­tin­tä­ka­na­va vuo­ro­vai­ku­tuk­sen li­sää­mi­seen ta­pah­tu­mis­sa, kou­lu­tuk­sis­sa ja ko­kouk­sis­sa.

Tal­len­ne­pal­ve­lu

Pil­vi­pal­ve­lu, joka mah­dol­lis­taa tie­dos­to­jen tal­len­nuk­sen ja ja­ka­mi­sen.

Vir­tu­aa­li­jul­kai­su

Säh­köi­nen jul­kai­su­a­lus­ta.

Ko­kei­le ja ti­laa koe­käyt­tö­tun­nuk­set
www.iso­vers­tas.fi

Ota yh­teyt­tä: Timo Lem­met­ty timo.lem­met­ty@snell­ma­ne­du.fi

Snell­ma­nE­DU: Verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015