Yritysvastuun ABC

30.1.-27.2.2019, verkossa

Yri­tys­vas­tuun ABC

Yri­tys­vas­tuu on ny­ky­ään osa me­nes­ty­vän yri­tyk­sen joh­ta­mis­ta ja lii­ke­toi­min­taa. Yri­tys­vas­tuul­la tar­koi­te­taan yri­tyk­sen vas­tuul­lis­ta toi­min­taa suh­tees­sa ym­pä­ris­töön ja yh­teis­kun­taan. Vas­tuul­li­nen yri­tys toi­mii mah­dol­li­sim­man kes­tä­väl­lä ta­val­la ja so­vit­taa yh­teen yri­tyk­sen ja sen si­dos­ryh­mien ta­voit­teet ja odo­tuk­set.

Vas­tuul­li­suus on huo­mi­oi­tu stra­te­gi­as­sa ja se on mu­ka­na yri­tyk­sen joh­ta­mi­ses­sa ja pro­ses­seis­sa.
Vas­tuul­li­suus näh­dään osa­na yri­tyk­sen ar­von­tuot­toa.

Mik­si kou­lu­tuk­seen kan­nat­taa osal­lis­tua?

Si­säl­löt

We­bi­naa­ri 1:
Mitä yri­tys­vas­tuu tar­koit­taa? Mik­si yri­tyk­set ha­lu­a­vat toi­mia vas­tuul­li­ses­ti? Mitä hyö­tyä vas­tuul­li­ses­ta lii­ke­toi­min­nas­ta on?

We­bi­naa­ri 2:
Mi­ten yri­tys­vas­tuu kyt­ke­tään osak­si yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa, joh­ta­mis­ta ja stra­te­gi­aa? Täs­sä we­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään, mi­ten yri­tys­vas­tuu saa­daan kyt­ket­tyä osak­si yri­tyk­sen ar­kea, eikä se jää muus­ta toi­min­nas­ta ir­ral­li­sek­si oh­jel­mak­si.

We­bi­naa­ri 3:
Yri­tys­vas­tuun näkö­kul­mia: Ym­pä­ris­tö­vas­tuu. We­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään ym­pä­ris­tö­vas­tuun näkö­kul­mia, ja yri­tys­ten mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa näi­hin. Kä­si­tel­tä­viä näkö­kul­mia ovat mm. il­mas­to, vesi, luon­non moni­muo­toi­suus, kier­to­ta­lous ja re­surs­si­vii­saus.

We­bi­naa­ri 4:
Yri­tys­vas­tuun näkö­kul­mia: So­si­aa­li­nen vas­tuu. We­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään so­si­aa­li­sen vas­tuun näkö­kul­mia, ja yri­tys­ten mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa näi­hin. Kä­si­tel­tä­viä näkö­kul­mia ovat mm. ih­mis­oi­keu­det, hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­ti ja han­kin­ta­ket­jun vas­tuul­li­suus.

We­bi­naa­ri 5:
Mi­ten yri­tys­vas­tuus­ta vies­ti­tään ja ra­por­toi­daan? We­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään yri­tys­vas­tuu­vies­tin­nän ja ra­por­toin­nin pe­rus­tei­ta ja hy­viä käy­tän­tö­jä. Saat vink­ke­jä oman yri­tyk­se­si/työ­paik­ka­si yri­tys­vas­tuu­vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­seen.

”Vas­tuul­li­suu­teen no­jaa­va stra­te­gi­nen va­lin­ta nä­kyy Koti­piz­zan tu­lok­ses­sa: Osak­keen kurs­si on kol­min­ker­tais­tu­nut Koti­piz­zan pörs­siin lis­tau­tu­mi­sen jäl­keen 2015. Lii­ke­vaih­to ja lii­ke­voit­to ovat kas­va­neet ta­sai­ses­ti. Yri­tyk­sen kas­vu on ol­lut sel­väs­ti sel­väs­ti Suo­men pika­ruo­ka­mark­ki­noi­den kas­vua vah­vem­paa.”

Ta­voi­te

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on tar­jo­ta kat­ta­va ko­ko­nai­suus yri­tys­vas­tuu­a­jat­te­lun pe­rus­teis­ta käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti. Kou­lu­tuk­ses­sa tar­jo­taan myös työ­ka­lu­ja oman yri­tyk­sen tai työ­pai­kan vas­tuul­li­suu­den ke­hit­tä­mi­seen.

Koh­de­ryh­mä
Yri­tys­ten vas­tuul­li­suus-/ym­pä­ris­tö­a­si­ois­ta vas­taa­vat, ke­hit­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat, asi­an­tun­ti­jat

Kou­lut­ta­ja Nii­na Suu­ro­nen, YTM
Nii­na on yri­tys­ten ke­hit­tä­mi­sen asi­an­tun­ti­ja, jon­ka eri­tyis­o­saa­mis­ta ovat laa­dun ja yri­tys­vas­tuun ke­hit­tä­mi­nen. Nii­nal­la on yli 15 vuo­den ko­ke­mus toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä eri­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä ja or­ga­ni­saa­ti­ois­sa, mik­ro­y­ri­tyk­sis­tä val­ta­kun­nal­li­siin yri­tyk­siin ja or­ga­ni­saa­ti­oi­hin. Nii­nan vah­vuu­te­na on laa­jan te­o­reet­ti­sen osaa­mi­sen yh­dis­tä­mi­nen käy­tän­nön ke­hit­tä­mi­seen ja työ­ka­lui­hin. Nii­na on ser­ti­fi­oi­tu laa­tu­pääl­lik­kö (Cer­ti­fied Qu­a­li­ty Ma­na­ger) ja LCA Co­ach. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään laa­tu­pääl­lik­kö­nä ja ve­tä­nyt yri­tys­ten laa­dun ja vas­tuul­li­suu­den ke­hit­tä­mis­pro­jek­te­ja.

Nii­na Suu­ro­nen

Aika
kes­ki­viik­koi­sin 30.1.-27.2.2019 klo 17.00-18.30

Hin­ta
80 €

Il­moit­tau­tu­mi­set
22.1.2019 men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015