Syömisen ilo

16.9.-7.10.2019, verkko

Syö­mi­sen ilo

Koet sor­tu­va­si, kun syöt päi­vä­kah­vi­pul­lan?
So­vi­tus­ko­pis­sa ah­dis­taa?
Aloi­tat uu­den ehom­man elä­män aina maa­nan­tai­sin?

Kuulostaako tutulta?

Ruo­as­ta on mah­dol­lis­ta naut­tia il­man tiuk­ko­ja sään­tö­jä, syyl­li­syyt­tä ja hä­pe­ää – ja sa­mal­la viih­tyä omis­sa na­hois­saan.

Syö­mi­sen ilon kurs­sil­la lu­paam­me si­nul­le:

Kurs­sil­la opit ajat­te­le­maan syö­mi­ses­tä ja omas­ta ke­hos­ta­si jous­ta­vas­ti, ren­nos­ti ja voi­maan­nut­ta­vas­ti!

Sisältö

Syö­mi­sen ilon verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tut syö­mi­sen, ke­hon­ku­van ja lii­kun­ta­suh­teen taus­tal­la vai­kut­ta­viin tun­tei­siin sekä aja­tus- ja käyt­täy­ty­mis­mal­lei­hin. Har­joit­te­let yh­des­sä asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa jous­ta­vam­paa otet­ta syö­mi­seen sekä hy­väk­sy­väm­pää ja ren­nom­paa suh­tau­tu­mis­ta it­see­si.

Tämä pro­ses­si mah­dol­lis­taa py­sy­vän pai­non­hal­lin­nan ja aut­taa omak­su­maan po­si­tii­vi­sen ke­hon­ku­van. En­nen kaik­kea kurs­sin anti va­paut­taa psyyk­kis­tä ener­gi­aa­si asi­oi­hin, joi­ta ha­lu­at ihan oi­ke­as­ti teh­dä – lo­put­to­man syö­mis­tais­te­lun si­jaan. Kurs­sin ai­ka­na teh­dään har­joi­tuk­sia, jois­sa sinä olet pää­o­sas­sa. Saat käyt­töö­si ma­te­ri­aa­lia, jota käy­te­tään kurs­sin ai­ka­na ja jota voi hyö­dyn­tää kurs­sin jäl­keen.

Hyp­pää mu­kaan syö­mi­sen ilon maa­il­maan!

LUE LI­SÄÄ KURS­SIS­TA RA­VIS­TA­MON BLO­GIS­TA>> 

Syö­mis­tä oh­jaa­vat us­ko­muk­set ma 16.9.2019 klo 18.00–19.00

Ke­hon­ku­vaa oh­jaa­vat us­ko­muk­set ma 23.9.2019 klo 18.00–19.00

Käyt­täy­ty­mis­mal­lit ma 30.9.2019 klo 18.00–19.00

Muu­tok­seen/tu­le­vaan suun­taa­vat aja­tuk­set ma 7.10.2019 klo 18.00–19.00

Kouluttajat

Kurs­sia oh­jaa­vat psy­ko­lo­gi Lii­si-So­fia Puo­li­tai­val, joka työs­ken­te­lee työ­ter­veys­psy­ko­lo­gi­na Ter­veys­ta­los­sa, sekä Ra­vis­ta­mon kol­me ra­vit­se­mus­te­ra­peut­tia, Anni Leh­to­nen, Kat­ri Su­ho­nen ja Lin­da Vii­ta­salo. Kou­lut­ta­jil­la on moni­puo­li­ses­ti ko­ke­mus­ta asi­a­kas- ja asi­an­tun­ti­ja­työs­tä. Ha­lu­am­me aut­taa ke­hon­ku­van ja pai­non kans­sa kamp­pai­le­via koh­ti tasa­pai­nois­ta suh­tau­tu­mis­ta ruo­kaan ja omaan it­seen.

Ku­vas­sa va­sem­mal­ta oi­ke­al­le ovat Kat­ri Su­ho­nen, Lin­da Vii­ta­salo, Lii­si-So­fia Puo­li­tai­val ja Anni Leh­to­nen.

Aika

maa­nan­tai­sin 16.9.-7.10.2019 klo 18.00–19:00 (4x1h), We­bi­naa­rien vä­lil­lä har­joi­tuk­sia ja itse­o­pis­ke­lu­ma­te­ri­aa­lia ver­kos­sa.

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

9.9.2019 men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015