Sukujuuria Karjalassa

8.3.-22.3.2021, verkko

Suku­juu­ria Kar­ja­las­sa

Ovatko sukusi juuret Karjalan alueelta?

Täl­lä verk­ko­kurs­sil­la tu­tus­tum­me Luo­vu­te­tun Kar­ja­lan alu­een suku­tut­ki­mus­läh­tei­siin, muun mu­as­sa Ka­ti­Ha-tie­to­kan­taan, mut­ta myös ny­kyi­sen Suo­men Kar­ja­lan alu­een läh­tei­siin.  Ver­kos­sa on käy­tös­sä jo pal­jon di­gi­toi­tu­ja Kar­ja­lan alu­een tie­to­ja ja osa niis­tä on lu­van­va­rai­sia, Kan­sal­lis­ar­kis­ton toi­mi­pis­teis­sä tut­kit­ta­via.

Sisältö

Pe­reh­dym­me lu­pien han­kin­taan ja sii­hen mitä tie­to­ja on käy­tös­sä va­paas­ti ver­kos­sa. Tu­tus­tum­me li­säk­si hen­ki­kir­jo­jen käyt­töön, sil­lä nii­tä on hyvä hyö­dyn­tää esim. Vii­pu­rin tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan osal­ta kun kir­kol­lis­ta läh­teis­töä puut­tuu. Hen­ki­kir­jo­jen avul­la voi teh­dä tut­ki­mus­ta ta­lo­jen omis­ta­jis­ta ja sii­hen­kin pe­reh­dym­me täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa.

Täl­lä kurs­sil­la saat myös opas­tus­ta or­to­dok­si­su­ku­jen ja Kar­ja­lan lähi­a­lu­ei­den tut­ki­muk­seen. San­te­ri Pal­vi­ai­nen esit­te­lee mm. Raja-Kar­ja­lan, Vie­nan Kar­ja­lan, Au­nuk­sen Kar­ja­lan ja In­ke­rin alu­een läh­teis­töä.

Kurs­sil­la on pal­jon eri­lai­sia suku­tut­ki­mus­esi­merk­ke­jä ja kou­lu­tus so­pii aloit­te­li­joil­le, mut­ta myös jo pi­dem­mäl­le eh­ti­neil­le. Opis­ke­li­jat saa­vat käyt­töön­sä Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, joi­den avul­la suku­tut­ki­mus­ta on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa teh­dä. Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kouluttajat

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, joh­ta­ja Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

San­te­ri Pal­vi­ai­nen, suku­tut­ki­mus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, Kar­ja­lan Si­vis­tys­seu­ra

Aika

ma 8.3.-22.3.2021 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

65 €

Ilmoittautumiset

1.3.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015