Suomalainen Projektikoulu

Tallennepaketti, non-stop

Suo­ma­lai­nen Pro­jek­ti­kou­lu

Suomalainen Projektikoulu

Tä­män tal­len­ne­pa­ke­tin avul­la käyt läpi ko­ke­neen am­mat­ti­lai­sen opas­ta­ma­na pro­jek­ti­työs­ken­te­lyn eri vai­heet. Ti­laa it­sel­le­si kons­tai­le­ma­ton ja laa­du­kas verk­ko­val­men­nus!

Sisältö

Pro­jek­ti työ­vä­li­nee­nä

Jak­son jäl­keen osal­lis­tu­ja tun­nis­taa toi­mi­van pro­jek­tin  edel­ly­tyk­set, osaa käyt­tää pro­jek­tin kä­sit­teis­töä am­mat­ti­mai­ses­ti sekä pys­tyy jä­sen­tä­mään pro­jek­tin elin­kaa­ri­mal­lin mu­kai­ses­ti

Pro­jek­tin suun­nit­te­lu

Jak­son jäl­keen osal­lis­tu­ja ym­mär­tää pro­jek­tin suun­nit­te­lu­vai­heen mer­ki­tyk­sen pro­jek­tin elin­kaa­ren osa­na,  osaa  to­teut­taa pro­jek­tin  suun­nit­te­lu­vai­heen ja käyt­tää  suun­nit­te­lus­sa  vä­li­nei­nä ris­kien­hal­lin­taa,WBS Work Bre­ak­down Struc­tu­re -me­ne­tel­mää,Lo­gi­cal Fra­me­work App­ro­ach-me­ne­tel­mää ja Loo­gis­ta vii­te­ke­hys­tä.

Pro­jek­tin to­teu­tus ja joh­ta­mi­nen

Jak­son jäl­keen opis­ke­li­ja tie­tää mitä  pro­jek­tis­sa joh­de­taan  ja mi­ten pro­jek­tia joh­de­taan  sekä osaa käyt­tää pro­jek­ti­joh­don jä­sen­te­lyä pro­jek­tin to­teu­tuk­sen ja joh­ta­mi­sen työ­vä­li­nee­nä. Opis­ke­li­ja tun­nis­taa oman pro­jek­ti­joh­ta­mi­sen osaa­mi­sen­sa, osaa ar­vi­oi­da ja ke­hit­tää sitä, sekä ym­mär­tää am­mat­ti­mai­sen pro­jek­ti­joh­ta­mi­sen ar­von me­nes­tyk­sek­kääs­sä pro­jek­tien to­teu­tuk­ses­sa

Pro­jek­tin seu­ran­ta ja ar­vi­oin­ti

Jak­son jäl­keen osal­lis­tu­ja tun­nis­taa seu­ran­nan ja ar­vi­oin­nin mer­ki­tyk­sen osa­na pro­jek­tin elin­kaar­ta ja osaa ra­ken­taa pro­jek­til­le seu­ran­ta-ja ar­vi­oin­ti­ra­ken­teen.

Tallennepaketti

Saat lin­kin kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­liin sekä kol­me tal­len­net­ta, joi­den yh­teis­kes­to on noin 4 tun­tia. Os­ta­es­sa­si tal­len­ne­pa­ke­tin, voit siis kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Tal­len­ne­pa­ke­tin käyt­tö­aika on yksi vuo­si.

Kouluttaja

MA Päi­vi Kor­ho­nen, joka on toi­mi­nut alal­la lä­hes 30 vuo­den ajan. Toi­mek­si­an­ta­jia ovat ol­leet mm. kun­nat, kun­ta­yh­ty­mät, maa­kun­ta­lii­tot, jär­jes­töt, yli­o­pis­tot ja kor­ke­a­kou­lut sekä lu­kui­sat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set. Hä­nel­lä on pro­jek­ti­o­saa­mi­sen osoi­tuk­se­na kan­sain­vä­li­nen IPMA Pro­ject Ex­cel­len­ce As­ses­sor ser­ti­fi­oin­ti. Li­säk­si hän on EU:n käyt­tä­män PCM Pro­ject Cyc­le Ma­na­ge­ment stan­dar­din ko­ke­nut kou­lut­ta­ja.

Kohderyhmä

Ke­hi­tys-, muu­tos-, tut­ki­mus- ja in­no­vaa­ti­o­pro­jek­te­ja suun­nit­te­le­vat, joh­ta­vat ja niis­sä asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä toi­mi­vat.

Hinta

150 € + alv 24 %

Ilmoittautumiset

Ti­laa tal­len­ne­pa­ket­ti klik­kaa­mal­la alla ole­vaa il­moit­tau­tu­mis­pai­ni­ket­ta ja täyt­tä­mäl­lä avau­tu­vaan lo­mak­kee­seen yh­teys­tie­tosi.

Tu­tus­tu myös Han­kes­par­raus-pal­ve­luum­me!

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015