Opinnäytetyösparraus

5.9.-5.12.2020, verkko

Aloitatko juuri gradun tai muun laajemman opinnäytetyön teon ja haluat varmistaa sen tehokkaan etenemisen? Vai oletko aloittanut kirjoittamisen jo aikaisemmin, mutta se on viivästynyt tai keskeytynyt? Haluaisitko tehdä työsi ammattitaitoisen ohjaajan tukemana ja saada kontaktin myös muihin, samassa tilanteessa oleviin opiskelijoihin? Vai tuntuuko siltä, että työsi on jumissa ja tarvitsisit apua sen jatkamiseen?
Miksi opinnäytetyösparrausta tarvitaan?

Osa kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­li­jois­ta tar­vit­see enem­män tu­kea opin­näy­te­työ­pro­ses­sis­saan kuin mitä yli­o­pis­to­jen ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen on mah­dol­lis­ta oh­jaus­re­surs­seil­laan an­taa. Vii­väs­ty­nyt tai kes­key­ty­nyt opin­näy­te­työ on mo­nel­le hen­ki­lö­koh­tai­nen taak­ka ja jopa hä­pe­än aihe, joka pa­him­mil­laan vai­kut­taa itse­tun­toon. Kun tie­de­tään, että Suo­mes­sa on yli 10.000 gra­dua-vail­le-mais­te­ria, tar­koit­taa tämä kou­lu­tus­jär­jes­tel­män va­jaa­käyt­töä, jol­la on myös suu­ri yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys. Var­sin­kin ai­kuis­o­pis­ke­li­joil­le vi­ral­li­nen oh­jaus voi olla ajal­li­ses­ti ja pai­kal­li­ses­ti vai­ke­as­ti saa­vu­tet­ta­vaa, jo­ten kir­joi­tus­pro­ses­sia tu­ke­via pal­ve­lui­ta tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

Miten opinnäytetyösparraus toimii?

Spar­rauk­sen si­säl­tö koos­tuu alla lis­ta­tuis­ta pal­ve­luis­ta. Vii­me kä­des­sä yk­sit­täi­sen osal­lis­tu­jan tar­peet mää­rit­tä­vät ne toi­min­not, jois­sa oh­jaa­jan ja ryh­män tu­kea tar­vi­taan.

Gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­raus­pal­ve­lu on toi­mi­nut ver­kos­sa jo kym­me­nen vuo­den ajan! Sa­dat opis­ke­li­jat ovat saa­neet apua ja iso osa myös työn­sä val­miik­si pal­ve­lun avul­la. Gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­rauk­sen ide­a­na on tar­jo­ta ko­ke­neen oh­jaa­jan yleis­tie­teel­lis­tä oh­jaus­ta, joka pu­reu­tuu kir­joi­tus­pro­ses­sin konk­reet­ti­siin ky­sy­myk­siin ku­ten aika­tau­lu­tuk­seen, kir­joi­tus­pro­ses­sin osit­ta­mi­seen, tut­ki­mus­me­ne­tel­mien to­teut­ta­mi­seen ja tut­ki­mus­ra­por­tin muo­toi­luun.

Pa­laut­teen an­ta­mi­nen kir­joi­te­tus­ta teks­tis­tä kuu­luu myös oleel­li­se­na osa­na pal­ve­luun. Gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­raus tu­kee yli­o­pis­to­jen ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen an­ta­maa si­säl­löl­lis­tä oh­jaus­ta ja sen yh­te­nä ta­voit­tee­na on vah­vis­taa vi­ral­lis­ta oh­jaus­suh­det­ta. Li­säk­si osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan ver­tais­ryh­mä, jol­loin opin­näy­te­työ­tä ei tar­vit­se teh­dä yk­sin.

Lisätietoja

Tu­tus­tu Ra­dio Kan­tin si­vuil­la ole­vaan >>tal­len­tee­seen, jos­sa ker­ro­taan gra­dus­par­raus­ryh­män toi­min­nas­ta. Tu­tus­tu myös >>Gra­du­ta­kuu-si­vus­toon. Se on gra­dun­te­ki­jöi­den yh­tei­nen koh­taa­mis­paik­ka ver­kos­sa ja siel­lä on ja­os­sa hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä eri­tyi­ses­ti gra­dun te­koon sekä kes­kus­te­lu­ja mui­den opin­näy­te­työ­tä kir­joit­ta­vien kans­sa.

Ohjaaja

Spar­raa­ja­na toi­mii THM Sir­ja Möt­tö­nen, joka on luot­san­nut kär­si­väl­li­ses­ti ja em­paat­ti­ses­ti jo kah­dek­san vuo­den ajan eri alo­jen opin­näy­te­työn­te­ki­jöi­tä. Sir­ja aut­taa si­nua jä­sen­tä­mään, te­ke­mään va­lin­to­ja, kes­kit­ty­mään olen­nai­seen ja en­nen­kaik­kea saat hä­nel­tä pa­lau­tet­ta työs­tä­si.

Kohderyhmä

Gra­dun tai muun laa­jem­man opin­näy­te­työn te­ke­mi­sen aloit­ta­neet opis­ke­li­jat, jot­ka ha­lu­a­vat te­hos­taa kir­joi­tus­pro­ses­si­aan ja var­mis­taa aika­tau­lus­sa py­sy­mi­sen. Toi­sen koh­de­ryh­män muo­dos­ta­vat vii­väs­ty­neen opin­näy­te­työn kans­sa kamp­pai­le­vat. Gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­rauk­seen osal­lis­tu­vil­la tu­lee olla tut­kin­to-opis­ke­lu­paik­ka jo­hon­kin suo­ma­lai­seen yli­o­pis­toon tai am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­u­un. Li­säk­si tar­vi­taan vain tah­toa ja ai­kaa saa­da oma työ val­miik­si! Spar­raus­ryh­mään ote­taan enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Aika

Seu­raa­va spar­raus­ryh­mä käyn­nis­tyy lau­an­tai­na 5.9.2020 klo 10-12. Ryh­män ta­paa­mi­siin osal­lis­tu­taan re­aa­li­ai­kai­ses­ti ver­kon vä­li­tyk­sel­lä. Verk­ko­ta­paa­mi­set: lau­an­tai­sin 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.2020 klo 10-12

Hinta

195 €

Ilmoittautumiset

30.8.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

“Gra­dus­par­raus aut­toi mi­nua eri­tyi­ses­ti kah­des­sa asi­as­sa: en­sin­nä­kin se lu­jit­ti tah­to­a­ni saa­da gra­du­ni val­miik­si ja toi­sek­si se tuki mi­nua las­ke­maan ri­maa ja ker­to­maan sii­tä oh­jaa­jal­le­ni. On­nis­tuin!”

Snell­ma­nE­DU: Verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015