Gradu- ja opinnäytetyösparraus

5.9.-5.12.2020, verkko

Gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­raus

Gradu- ja opinnäytetyösparraus verkossa!

Aloi­tat­ko juu­ri gra­dun tai muun laa­jem­man opin­näy­te­työn teon ja ha­lu­at var­mis­taa sen te­hok­kaan ete­ne­mi­sen? Vai olet­ko aloit­ta­nut kir­joit­ta­mi­sen jo ai­kai­sem­min, mut­ta se on vii­väs­ty­nyt tai kes­key­ty­nyt? Ha­lu­ai­sit­ko teh­dä työ­si am­mat­ti­tai­toi­sen oh­jaa­jan tu­ke­ma­na ja saa­da kon­tak­tin myös mui­hin, sa­mas­sa ti­lan­tees­sa ole­viin opis­ke­li­joi­hin? Vai tun­tuu­ko sil­tä, että työ­si on ju­mis­sa ja tar­vit­si­sit apua sen jat­ka­mi­seen?

Sisältö

Mik­si gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­raus­ta tar­vi­taan? Osa kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­li­jois­ta tar­vit­see enem­män tu­kea opin­näy­te­työ­pro­ses­sis­saan kuin mitä yli­o­pis­to­jen ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen on mah­dol­lis­ta oh­jaus­re­surs­seil­laan an­taa. Vii­väs­ty­nyt tai kes­key­ty­nyt opin­näy­te­työ on mo­nel­le hen­ki­lö­koh­tai­nen taak­ka ja jopa hä­pe­än aihe, joka pa­him­mil­laan vai­kut­taa itse­tun­toon. Kun tie­de­tään, että Suo­mes­sa on yli 10.000 gra­dua-vail­le-mais­te­ria, tar­koit­taa tämä kou­lu­tus­jär­jes­tel­män va­jaa­käyt­töä, jol­la on myös suu­ri yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys. Var­sin­kin ai­kuis­o­pis­ke­li­joil­le vi­ral­li­nen oh­jaus voi olla ajal­li­ses­ti ja pai­kal­li­ses­ti vai­ke­as­ti saa­vu­tet­ta­vaa, jo­ten kir­joi­tus­pro­ses­sia tu­ke­via pal­ve­lui­ta tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

Mi­ten gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­raus toi­mii? Spar­rauk­sen si­säl­tö koos­tuu alla lis­ta­tuis­ta pal­ve­luis­ta. Vii­me kä­des­sä yk­sit­täi­sen osal­lis­tu­jan tar­peet mää­rit­tä­vät ne toi­min­not, jois­sa oh­jaa­jan ja ryh­män tu­kea tar­vi­taan.

Gra­dus­par­raus­pal­ve­lu on toi­mi­nut ver­kos­sa jo kym­me­nen vuo­den ajan! Sa­to­ja gra­dun­te­ki­jää on saa­nut apua ja iso osa myös työn­sä val­miik­si pal­ve­lun avul­la. Gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­rauk­sen ide­a­na on tar­jo­ta ko­ke­neen oh­jaa­jan yleis­tie­teel­lis­tä oh­jaus­ta, joka pu­reu­tuu kir­joi­tus­pro­ses­sin konk­reet­ti­siin ky­sy­myk­siin ku­ten aika­tau­lu­tuk­seen, kir­joi­tus­pro­ses­sin osit­ta­mi­seen, tut­ki­mus­me­ne­tel­mien to­teut­ta­mi­seen ja tut­ki­mus­ra­por­tin muo­toi­luun.

Pa­laut­teen an­ta­mi­nen kir­joi­te­tus­ta teks­tis­tä kuu­luu myös oleel­li­se­na osa­na pal­ve­luun. Gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­raus tu­kee yli­o­pis­to­jen ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen an­ta­maa si­säl­löl­lis­tä oh­jaus­ta ja sen yh­te­nä ta­voit­tee­na on vah­vis­taa vi­ral­lis­ta oh­jaus­suh­det­ta. Li­säk­si osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan ver­tais­ryh­mä, jol­loin opin­näy­te­työ­tä ei tar­vit­se teh­dä yk­sin.

Lisätietoja

Tu­tus­tu Ra­dio Kan­tin si­vuil­la ole­vaan >>tal­len­tee­seen, jos­sa ker­ro­taan gra­dus­par­raus­ryh­män toi­min­nas­ta. Tu­tus­tu myös >>Gra­du­ta­kuu-si­vus­toon. Se on gra­dun­te­ki­jöi­den yh­tei­nen koh­taa­mis­paik­ka ver­kos­sa ja siel­lä on ja­os­sa hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä eri­tyi­ses­ti gra­dun te­koon sekä kes­kus­te­lu­ja mui­den opin­näy­te­työ­tä kir­joit­ta­vien kans­sa.

Ohjaaja

Spar­raa­ja­na toi­mii THM Sir­ja Möt­tö­nen, joka on luot­san­nut kär­si­väl­li­ses­ti ja em­paat­ti­ses­ti jo kah­dek­san vuo­den ajan eri alo­jen opin­näy­te­työn­te­ki­jöi­tä. Sir­ja aut­taa si­nua jä­sen­tä­mään, te­ke­mään va­lin­to­ja, kes­kit­ty­mään olen­nai­seen ja en­nen­kaik­kea saat hä­nel­tä pa­lau­tet­ta työs­tä­si.

Kohderyhmä

Gra­dun tai muun laa­jem­man opin­näy­te­työn te­ke­mi­sen aloit­ta­neet opis­ke­li­jat, jot­ka ha­lu­a­vat te­hos­taa kir­joi­tus­pro­ses­si­aan ja var­mis­taa aika­tau­lus­sa py­sy­mi­sen. Toi­sen koh­de­ryh­män muo­dos­ta­vat vii­väs­ty­neen opin­näy­te­työn kans­sa kamp­pai­le­vat. Gra­du- ja opin­näy­te­työs­par­rauk­seen osal­lis­tu­vil­la tu­lee olla tut­kin­to-opis­ke­lu­paik­ka jo­hon­kin suo­ma­lai­seen yli­o­pis­toon tai am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­u­un. Li­säk­si tar­vi­taan vain tah­toa ja ai­kaa saa­da oma työ val­miik­si! Spar­raus­ryh­mään ote­taan enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa.

Aika

Seu­raa­va spar­raus­ryh­mä käyn­nis­tyy la 5.9.2020 klo 10-12. Ryh­män ta­paa­mi­siin osal­lis­tu­taan re­aa­li­ai­kai­ses­ti ver­kon vä­li­tyk­sel­lä. Verk­ko­ta­paa­mi­set: lau­an­tai­sin 5.9., 3.10., 7.11. ja 5.12.2020 klo 10-12

Hinta

195 €

Ilmoittautumiset

30.8.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

“Gra­dus­par­raus aut­toi mi­nua eri­tyi­ses­ti kah­des­sa asi­as­sa: en­sin­nä­kin se lu­jit­ti tah­to­a­ni saa­da gra­du­ni val­miik­si ja toi­sek­si se tuki mi­nua las­ke­maan ri­maa ja ker­to­maan sii­tä oh­jaa­jal­le­ni. On­nis­tuin!”

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015