Varhaiskasvatus digiajassa

3.-23.4.2019, verkko

Var­hais­kas­va­tus digi­a­jas­sa

Varhaiskasvatus digiajassa

Var­hais­kas­va­tus digi­a­jas­sa -we­bi­naa­ri­sar­jas­sa pe­reh­dy­tään var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den ja esi­o­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den kes­kei­siin uu­siin si­säl­töi­hin: tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­seen osaa­mi­seen, me­di­a­kas­va­tuk­seen ja moni­luku­tai­toon.

We­bi­naa­ri­sar­ja koos­tuu nel­jäs­tä osi­os­ta ja niis­sä kus­sa­kin sy­ven­ny­tään aina yh­teen tee­maan ker­ral­laan: tek­no­lo­gi­a­kas­va­tuk­seen, me­di­a­kas­va­tuk­seen, op­pi­mi­sen tu­ke­mi­seen ja moni­luku­tai­toon.

Kes­ki­ös­sä ei­vät ole lait­teet ja vä­li­neet vaan lap­set ja pe­da­go­giik­ka. We­bi­naa­rit an­ta­vat sekä ajat­te­lun ai­het­ta että konk­reet­ti­sia vink­ke­jä kor­ke­a­laa­tui­sen var­hais­kas­va­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen.

Sisältö

Di­gi­taa­li­set tek­no­lo­gi­at ja tek­no­lo­gi­a­kas­va­tus var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

Täs­sä osi­os­sa di­gi­taa­li­sia tek­no­lo­gi­oi­ta tar­kas­tel­laan tek­no­lo­gi­a­kas­va­tuk­sen peri­aat­tei­den näkö­kul­mas­ta. We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään esi­mer­kik­si sii­hen, mi­ten di­gi­taa­lis­ten tek­no­lo­gi­oi­den toi­min­ta­peri­aat­tei­siin voi pe­reh­tyä tut­ki­van op­pi­mi­sen kei­noin ja luo­van il­mai­sun kei­noin.

We­bi­naa­rin ai­hei­ta ovat mm:

Var­hais­vuo­sien me­di­a­kas­va­tus

Täs­sä we­bi­naa­ris­sa kä­si­tel­lään mitä me­di­a­kas­va­tus ja me­di­a­luku­tai­to tar­koit­ta­vat var­hais­kas­va­tuk­sen vii­te­ke­hyk­ses­sä ja tar­kas­tel­laan me­di­a­luku­tai­don yh­teyk­siä VASU:n ja EOPS:in ylei­siin pe­da­go­gi­siin ta­voit­tei­siin. We­bi­naa­ris­sa esi­tel­lään päi­vä­ko­deis­sa to­teu­tet­tu­ja me­di­a­kas­va­tus­pro­jek­te­ja ja -me­ne­tel­miä.

We­bi­naa­rin ai­hei­ta ovat mm:

Di­gi­taa­li­set tek­no­lo­gi­at var­hai­sen op­pi­mi­sen tu­ke­na

Täs­sä we­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään sii­hen, mi­ten di­gi­taa­li­sia tek­no­lo­gi­oi­ta voi­daan hyö­dyn­tää las­ten op­pi­mi­sen tu­ke­mi­ses­sa niin so­sio-emo­ti­o­naa­lis­ten kuin aka­tee­mis­ten tai­to­jen sa­ral­la. VASU:n ja ESI­OPS:n si­säl­tö­jen mu­kai­ses­ti kes­ki­ös­sä ovat me­ne­tel­mät, jois­sa di­gi­taa­li­sia tek­no­lo­gi­oi­ta käy­te­tään mm. tut­ki­van op­pi­mi­sen työ­ka­lu­na, on­gel­man­rat­kai­su­vä­li­nee­nä sekä oman ja mui­den op­pi­mi­sen ja on­nis­tu­mi­sen do­ku­men­toin­ti­työ­ka­lu­na.

We­bi­naa­rin ai­hei­ta ovat mm:

Moni­luku­tai­to var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

Täs­sä osi­os­sa pu­reu­du­taan moni­luku­tai­toon niin osaa­mis­a­lu­ee­na kuin pe­da­go­gi­se­na lä­hes­ty­mis­ta­pa­na. We­bi­naa­ris­sa ava­taan konk­reet­ti­sin esi­mer­kein moni­luku­tai­don taus­tal­la ole­van laa­jan teks­ti­kä­si­tyk­sen si­säl­tö­jä ja teh­dään nä­ky­väk­si moni­luku­tai­don ta­voit­tei­den yh­teyk­siä VASU:n ja EOPS:n mui­hin si­säl­töi­hin.

We­bi­naa­rin ai­hei­ta ovat mm:

Kouluttaja

KT, LTO Pek­ka Mer­ta­la
Pek­ka on ko­ke­nut kou­lut­ta­ja var­hais­kas­va­tuk­sen pe­rus- ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen sa­ral­la. Tut­ki­mus­työs­sään hän on kes­kit­ty­nyt pien­ten las­ten ja var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lais­ten tek­no­lo­gia- ja me­di­a­suh­tei­siin ja nii­den mer­ki­tyk­seen var­hais­kas­va­tuk­sen pe­da­go­gii­kas­sa.

Pek­ka Mer­ta­la

Kohderyhmä

Var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi­o­pe­tuk­sen työn­te­ki­jät

Aika

ke 3., 10. ja 17.4. sekä ti 23.4.2019 klo 15.00-16.30

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

26.3.2019 men­nes­sä

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015