ENGLANTI Englantia hoitoalalle - English For Nursing

1.1.-27.3.2019, verkko

Eng­lan­tia hoi­to­a­lal­le – Eng­lish For Nur­sing

Kauan odotettu hoitoalan englannin verkkokurssi on nyt tässä! Valitse itse kurssin ajankohta ja opiskele omaan tahtiisi kokeneen opettajan ohjaamana.

Voit aloit­taa kurs­sin si­nul­le so­pi­va­na ajan­koh­ta­na, kui­ten­kin vii­meis­tään 27.3.2019. Kurs­si to­teu­te­taan ver­kos­sa ja voit suo­rit­taa va­lin­ta­si mu­kaan 5 tai 10 vii­kos­sa.

Tavoitteet

Opis­ke­li­ja:

Sisältö

Har­joi­tel­laan hoi­to­työn ti­lan­tei­ta eng­lan­nik­si ja teh­dään nii­hin liit­ty­viä kuun­te­lu­teh­tä­viä sekä tuo­te­taan omaa pu­het­ta. Kurs­sil­la kä­si­tel­lään mm. seu­raa­vat ai­heet: po­ti­laan vas­taan­otto, osas­tol­la työs­ken­te­ly, hoi­to­toi­men­pi­teis­tä ker­to­mi­nen, pu­he­lin -ja vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta, val­mis­tel­laan po­ti­las leik­kauk­seen ja ko­tiu­te­taan sekä an­ne­taan koti­hoi­to-oh­jeet.

Ai­heet:

1. Lää­kä­rin vas­taan­o­tol­la
– Oi­reis­ta ky­sy­mi­nen, on­gel­man ja ki­vun ku­vai­le­mi­nen
– Kipu­haas­tat­te­lu
– Sa­nas­to: ylei­siä oi­rei­ta, sai­rauk­sia, yleis­tä sai­raa­la­sa­nas­toa

2. Po­ti­laan vas­taan­otto
– Osas­tol­le vas­taan­ot­ta­mi­nen, alku­haas­tat­te­lun te­ke­mi­nen: yleis­tie­dot, so­si­aa­li­nen ter­veys, eri­tyis­ky­sy­myk­set, lääk­keet, sai­raus­his­to­ria
– Kie­li­oppi: Pree­sens-ky­sy­myk­sen muo­dos­ta­mi­nen

3. Osas­tol­la
– Oh­jeet en­nen osas­tol­le saa­pu­mis­ta, osas­ton päi­vä­ryt­min ker­to­mi­nen
– Po­ti­laan avus­ta­mi­nen päi­vit­täis­toi­min­nois­sa

4. Hoi­to­toi­men­pi­teet 1
– Hoi­to­toi­men­pi­tei­den eri vai­heis­ta ker­to­mi­nen, oman toi­min­nan ku­vai­le­mi­nen
– Pe­rus­mit­tauk­set: ve­ren­pai­ne, puls­si, läm­pö, hap­pi­sa­tu­raa­tio
– Rei­tin neu­vo­mi­nen sai­raa­las­sa

5. Hoi­to­toi­men­pi­teet 2
– Hoi­to­toi­men­pi­tei­den eri vai­heis­ta ker­to­mi­nen, oman toi­min­nan ku­vai­le­mi­nen
– Näyt­tei­den otto: veri­koe, virt­sa­tes­ti, EKG

6. Hoi­to­toi­men­pi­teet 3
– Hoi­to­toi­men­pi­tei­den eri vai­heis­ta ker­to­mi­nen, oman toi­min­nan ku­vai­le­mi­nen
– Hoi­to­toi­men­pi­teet: ka­tet­roin­ti, nenä­maha­let­kun lait­to, ka­nyy­lin lait­to, tra­ke­o­to­mi­nen hoi­to

7. Pu­he­li­mes­sa
– Pu­he­lin­fraa­sit, aak­ko­set, päi­vä­mää­rät
– Soit­to po­ti­laal­le ja pu­he­luun vas­taa­mi­nen

8. Vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta
– Avun tar­jo­a­mi­nen, pyyn­nöt, ym­mär­ryk­sen osoit­ta­mi­nen, vaih­to­eh­don tar­jo­a­mi­nen, pa­hoit­te­lu, va­li­tuk­seen vas­taa­mi­nen
– Mo­ti­voi­va haas­tat­te­lu, haas­teel­li­nen po­ti­las

9. Leik­kauk­seen val­mis­tau­tu­mi­nen
– Esi­tie­to­lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen, oh­jeet ja val­mis­tau­tu­mi­nen leik­kauk­seen

10. Ko­tiut­ta­mi­nen
– Leik­kauk­sen jäl­keen: haa­van­hoi­to-oh­jeet, lääk­kei­den oton oh­jeis­ta­mi­nen & koti­hoi­to-oh­jeet

Toteutustapa

Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Opet­ta­jal­le pa­lau­te­taan en­nak­koon so­vit­tu­na pa­lau­tus­päi­vä­nä vii­koit­tai­nen suul­li­nen tai myös kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä, jos­ta osal­lis­tu­ja saa hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen.

Kurs­si to­teu­te­taan ver­kos­sa. Tar­vit­set In­ter­net-yh­tey­den, se­lai­men (suo­si­tus: Mo­zil­la Fire­fox, Edge), he­ad­se­tin (kuu­lok­keet & mik­ro­fo­ni) ää­ni­tys­teh­tä­viä var­ten ja pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä.

Opettaja

Eng­lan­nin kie­len opet­ta­ja, MA (TE­SOL), FM, Maa­rit Pön­kä­nen
Maa­ri­til­la on pit­kä ope­tus­ko­ke­mus kiel­ten verk­ko­kurs­seis­ta.

”Opet­ta­jan pa­lau­te oli kan­nus­ta­vaa ja in­nos­ta­vaa.”

Kohderyhmä

Kaik­ki hoi­to­alan eng­lan­nin kie­len pa­ran­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet. Kie­li­tai­to­taso B1.

Aika

Voit aloit­taa kurs­sin si­nul­le so­pi­va­na ajan­koh­ta­na tam­mi-maa­lis­kuus­sa 2019, kui­ten­kin vii­meis­tään 27.3.2019. Kurs­si voi al­kaa ai­kai­sin­taan kol­me arki­päi­vää il­moi­tuk­se­si jäl­keen. Saat säh­kö­pos­tii­si oh­jeet kurs­sin suo­rit­ta­mi­ses­ta.  Voit suo­rit­taa kurs­sin va­lin­ta­si mu­kaan 5 tai 10 vii­kos­sa.

Hinta

295 €, joka si­säl­tää
– te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­lin pdf-tie­dos­to­na
– opet­ta­jan ope­tuk­sen ja oh­jauk­sen kurs­sin ajan
– hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen teh­tä­väs­tä opet­ta­jal­ta vii­koit­tain
– op­pi­mis­ym­pä­ris­tön tek­ni­sen käyt­tä­jä­tuen kurs­sin ajak­si
– oh­ja­tun osuu­den jäl­keen op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­tä­jä­tun­nuk­sen voi­mas­sa­olon kah­den vii­kon ajan oma­toi­mis­ta ker­taus­ta var­ten

Ilmoittautumiset

Voit il­moit­tau­tua kurs­sil­le 1.1.-27.3.2019.  Kurs­si voi al­kaa ai­kai­sin­taan kol­me arki­päi­vää il­moit­tau­tu­mi­se­si jäl­keen. Saat oh­jeet kurs­sin suo­rit­ta­mi­ses­ta säh­kö­pos­tii­si. Voit suo­rit­taa kurs­sin va­lin­ta­si mu­kaan 5 tai 10 vii­kos­sa. Ker­ro il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­to­ja-koh­das­sa:
– toi­vee­si kurs­sin al­ka­mis­ajan­koh­das­ta
– suo­ri­tat­ko kurs­sin 5 vai 10 vii­kos­sa

Verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015