Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus koulumaailmassa

24.9.-8.10.2019, verkko

Suku­puo­len ja sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mo­ni­nai­suus kou­lu­maa­il­mas­sa

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus koulumaailmassa

Mitä teh­dä, jos tyt­tö­mäis­tä Je­reä kiu­sa­taan kou­lus­sa ? Mi­ten lap­si ja nuo­ri voi hyö­tyä so­si­aa­li­ses­ta tran­si­ti­os­ta? Entä mitä puku­huo­net­ta muun­suku­puo­li­nen nuo­ri käyt­tää kou­lun lii­kun­ta­tun­neil­la? Mi­ten opet­ta­ja voi tu­kea trans­nuor­ta? Mi­ten ot­taa esil­le suku­puo­len ja sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mo­ni­nai­suus las­ten ja nuor­ten kans­sa, ikä­taso huo­mi­oi­den?

Muun mu­as­sa näi­hin ky­sy­myk­siin saat vas­tauk­sen tä­män kou­lu­tuk­sen ai­ka­na. Sa­mal­la täy­den­nät am­mat­ti­tai­toa ja ke­hi­tät val­miuk­sia koh­da­ta kai­ken ikäis­ten ih­mis­ten suku­puo­len ja sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mo­ni­nai­suut­ta!

Tavoitteet

Osal­lis­tu­jat omak­su­vat pe­rus­tie­dot suku­puo­len ja sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mo­ni­nai­suu­des­ta eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten sekä sa­teen­kaa­ri­per­hei­den näkö­kul­mas­ta.

Sisältö

Pe­reh­dy­tään kou­lu­maa­il­mas­sa val­lit­se­viin suku­puo­li- ja he­te­ro­nor­ma­tii­vi­siin käy­tän­tei­siin ja et­si­tään ta­po­ja pur­kaa nii­tä.

Ti 24.9.2019 klo 14.30-16.00 Pe­rus­tie­toa suku­puo­len ja sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mo­ni­nai­suu­des­ta

Pe­reh­dy­tään suku­puo­len ja sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mo­ni­nai­suut­ta kos­ke­viin ope­tus- ja kas­va­tus­alan oh­jaa­viin asia­kir­joi­hin sekä pe­rus­kä­sit­tei­siin. Li­säk­si tu­tus­tu­taan pe­rus­ter­mi­no­lo­gi­aan, sa­teen­kaa­re­vien iden­ti­teet­tien mo­ni­nai­suu­teen sekä sa­teen­kaa­ri­per­hei­siin.

Ti 1.10.2019 klo 14.30-16.00 Sy­ven­ty­mis­tä suku­puo­len mo­ni­nai­suu­teen esi­o­pe­tuk­sen ja kou­lu­maa­il­man näkö­kul­mas­ta

Sy­ven­ny­tään suku­puo­len mo­ni­nai­suu­den eri ulot­tu­vuuk­siin lap­sen ja nuo­ren koh­taa­mi­sen sekä tuen an­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Li­säk­si pe­reh­dy­tään sii­hen, mi­ten suku­puo­len mo­ni­nai­suus voi nä­kyä lap­sis­sa ja nuo­ris­sa, sekä mi­ten tu­kea hei­dän tasa­pai­nois­ta kas­vu­aan ai­kui­suu­teen. Mi­ten so­si­aa­li­sen tran­si­ti­on avul­la voi tu­kea trans­nuor­ta? Mi­ten muun­suku­puo­li­nen nuo­ri tu­li­si huo­mi­oi­da kou­lun ar­jes­sa?

Ti 8.10.2019 klo 14.30-16.00 Suku­puo­li- ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­nuor­ten ko­ke­muk­sia kou­lu­maa­il­mas­ta

Nyt saa ää­nen­sä kuu­lu­viin nuo­ret itse. Suku­puo­li- ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­va nuo­ret ker­to­vat, mi­ten he ha­lu­ai­si­vat tul­la koh­da­tuk­si kou­lus­sa. Min­kä­lais­ta suku­puo­li- ja he­te­ro­nor­ma­tii­vi­suut­ta he ovat koh­dan­neet ja mi­ten sitä oli­si voi­nut vält­tää? Mitä tu­li­si muut­taa, jot­ta he­kin voi­si­vat olla omia it­se­jään kou­lus­sa, il­man pel­koa kiu­saa­mi­ses­ta? Mi­ten teh­dä kou­luis­ta tur­val­li­nen ja yh­den­ver­tai­nen paik­ka joka iki­sel­le op­pi­laal­le?

Link­ke­jä

Kouluttaja

Ma­ri­ta Kar­vi­nen, VTT, sek­su­aa­li­neu­vo­ja on toi­mi­nut Se­tas­sa asi­an­tun­ti­jana ja kou­lut­ta­ja­na jo 13 vuot­ta. Hän on kir­joit­ta­nut usei­ta ar­tik­ke­lei­ta sote-alan am­mat­ti­leh­tiin sekä myös kas­va­tus- ja ope­tus­alan jul­kai­sui­hin. Li­säk­si hän on kir­joit­ta­nut Se­tan opet­ta­jil­le suun­na­tun op­paan Opi­taan yh­des­sä!- Suku­puo­len ja sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mo­ni­nai­suus.

Ma­ri­ta Kar­vi­nen Suku­puo­len ja sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mo­ni­nai­suus kou­lu­maa­il­mas­sa

Kohderyhmä

Opet­ta­jat, kou­lu­ku­raat­to­rit, kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jat ja kou­lu­i­käis­ten kans­sa toi­mi­vat.

Aika

ti 24.9., 1.10. ja 8.10. klo 14.30-16, verk­ko

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

85 €

Ilmoittautumiset

12.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015