ENGLANTI Englantia hoitoalalle - English For Nursing

2.10.-6.11.2019, verkko

Eng­lan­tia hoi­to­a­lal­le – Eng­lish For Nur­sing

Kauan odotettu hoitoalan englannin verkkokurssi on nyt tässä! Verkkokurssin voit suorittaa kuudessa viikossa. Ei aikatauluun sidottuja verkkotapaamisia.
Tavoitteet

Opis­ke­li­ja:

Sisältö

Verk­ko­kurs­sil­la har­joit­te­let hoi­to­työn ti­lan­tei­ta kir­jal­li­sin ja suul­li­sin har­joi­tuk­sin,  teet ai­hei­siin liit­ty­viä kuun­te­lu­teh­tä­viä sekä kuu­let esi­merk­kei­nä pal­jon käy­tet­ty­jä ja ylei­siä fraa­se­ja. Tuo­tat pal­jon omaa pu­het­ta ja har­joit­te­let koh­te­li­as­ta il­mai­sua asia­kas­ti­lan­teis­sa sekä oman toi­min­nan ku­vaa­mis­ta eri hoi­to­työn ti­lan­teis­sa. Saat apua sii­hen mi­ten il­mais­ta asia yk­sin­ker­tai­ses­ti ja ym­mär­ret­tä­väs­ti.

Ai­heet

Toteutustapa

Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Opet­ta­jal­le pa­lau­te­taan en­nak­koon so­vit­tu­na pa­lau­tus­päi­vä­nä vii­koit­tai­nen suul­li­nen tai myös kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä, jos­ta osal­lis­tu­ja saa hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen.

Kurs­si to­teu­te­taan ver­kos­sa. Tar­vit­set In­ter­net-yh­tey­den, se­lai­men (suo­si­tus: Mo­zil­la Fire­fox, Edge), he­ad­se­tin (kuu­lok­keet & mik­ro­fo­ni) ää­ni­tys­teh­tä­viä var­ten ja pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä.

Opettaja

Eng­lan­nin kie­len opet­ta­ja, MA (TE­SOL), FM Maa­rit Pön­kä­nen

”Opet­ta­jan pa­lau­te oli kan­nus­ta­vaa ja in­nos­ta­vaa.”

Kohderyhmä

Hoi­to­a­lal­la työs­ken­te­le­vät, hoi­to­alan eng­lan­nin kie­li­tai­toa tar­vit­se­vat, so­vel­tuu myös alan opis­ke­li­joil­le. Kie­li­tai­to­taso B1.

Aika

2.10.-6.11.2019, verk­ko

Hinta

295 €, joka si­säl­tää
– te­o­ri­a­ma­te­ri­aa­lin pdf-tie­dos­to­na
– opet­ta­jan ope­tuk­sen ja oh­jauk­sen kurs­sin ajan
– hen­ki­lö­koh­tai­sen pa­laut­teen teh­tä­väs­tä opet­ta­jal­ta vii­koit­tain
– op­pi­mis­ym­pä­ris­tön tek­ni­sen käyt­tä­jä­tuen kurs­sin ajak­si
– oh­ja­tun osuu­den jäl­keen op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­tä­jä­tun­nuk­sen voi­mas­sa­olon kah­den vii­kon ajan oma­toi­mis­ta ker­taus­ta var­ten

Ilmoittautumiset

23.9.2019 men­nes­sä

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015