Projektikoulu

4.9.-25.9., verkko

Pro­jek­ti­kou­lu

Tehoa projekteihin!

Läh­de mu­kaan kons­tai­le­mat­to­maan ja laa­duk­kaa­seen verk­ko­kou­lu­tuk­seen, jon­ka avul­la voit kou­lia it­ses­tä­si pro­jek­ti­työn huip­pu­o­saa­jan! We­bi­naa­reis­sa käy­dään läpi kan­sal­li­seen ja kan­sain­vä­li­seen pro­jek­ti­suun­nit­te­luun, ar­vi­oin­tiin ja joh­ta­mi­seen liit­ty­vät sei­kat käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti.

Sisältö

Pro­jek­ti­o­saa­mi­nen tuo te­ke­mi­seen sel­keyt­tä ja joh­don­mu­kai­suut­ta – oli sit­ten kyse sau­nan ra­ken­ta­mi­ses­ta, lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä, ta­pah­tu­ma­suun­nit­te­lus­ta, or­ga­ni­saa­ti­on muu­tos­ten läpi­vien­nis­tä, opis­ke­lun ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta tai hen­ki­lö­koh­tai­sen muu­tok­sen to­teut­ta­mi­ses­ta.

Pro­jek­ti­o­saa­mi­nen on te­ho­kas ja hel­pos­ti käyt­töön otet­ta­va työ­vä­li­ne. Sil­lä ote­taan hal­tuun muu­tos­tar­peet, työs­ken­nel­lään koh­ti ta­voi­tet­ta, li­sä­tään toi­min­nan ta­lou­del­li­suut­ta ja te­hok­kuut­ta.

Kou­lu­tus to­teu­te­taan we­bi­naa­rei­na. Verk­ko­kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy myös kir­jal­li­set ai­neis­tot ja op­pi­mis­teh­tä­vät.

Kohderyhmä

Pro­jek­ti­kou­lun si­säl­tö so­vel­tuu erin­o­mai­ses­ti mm. muu­tos-, ke­hi­tys-, tut­ki­mus- ja in­no­vaa­ti­o­pro­jek­te­ja to­teut­ta­vil­le asi­an­tun­ti­joil­le ja eri­lai­sil­le pro­jek­ti­työ­tä hyö­dyn­tä­vil­le or­ga­ni­saa­ti­oil­le.

Kouluttaja

Päi­vi Kor­ho­nen on toi­mi­nut pro­jek­ti­työs­sä ja -kou­lut­ta­ja­na lä­hes 30 vuo­den ajan. Toi­mek­si­an­ta­jia ovat ol­leet mm. kun­nat, kun­ta­yh­ty­mät, maa­kun­ta­lii­tot, jär­jes­töt, yli­o­pis­tot ja kor­ke­a­kou­lut sekä lu­kui­sat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set. Päi­vi on kan­sain­vä­li­ses­ti ser­ti­fi­oi­tu IPMA Pro­ject Ex­cel­len­ce As­ses­sor. Li­säk­si hän on ko­ke­nut kou­lut­ta­ja EU:n PCM Pro­ject Cyc­le Ma­na­ge­ment -stan­dar­dis­sa.

Aika

Kes­ki­viik­koi­sin 4.9.-25.9.2019 klo 14:00-15:30, ver­kos­sa.

We­bi­naa­ri 1: Pro­jek­ti työ­vä­li­nee­nä ke 4.9. klo 14:00-15:30
We­bi­naa­ri 2: Pro­jek­tin suun­nit­te­lu ke 11.9. klo 14:00-15:30
We­bi­naa­ri 3: Pro­jek­tin to­teu­tus ja joh­ta­mi­nen ke 18.9. klo 14:00-15:30
We­bi­naa­ri 4: Pro­jek­tin seu­ran­ta ja ar­vi­oin­ti ke 25.9. klo 14:00-15:30

Hinta

195€

Ilmoittautumiset

28.8.2019 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Päi­vi Kor­ho­nen

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20196.12.2015