Dikata-hanke

DiKATA – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

Tu­tus­tu verk­ko­kurs­sei­hin ja il­moit­tau­du mu­kaan: www.bit.ly/di­ka­ta-han­ke. Di­KA­TA-verk­ko­kurs­sit ovat tar­jol­la koko Suo­mes­sa!

Kesä­yli­o­pis­tot tar­jo­a­vat kai­kil­le avoi­mia ja mak­sut­to­mia Di­KA­TA -verk­ko­kurs­se­ja syk­sys­tä 2019 al­ka­en. Kurs­seil­ta löy­dät si­nul­le so­pi­via si­säl­tö­jä, olet­pa sit­ten aloit­te­li­ja tai ko­ke­nut digi­seik­kai­li­ja. Opit esi­mer­kik­si, kuin­ka asi­oi­da säh­köi­ses­ti, mi­ten pil­vi­pal­ve­lui­ta käy­te­tään ja kuin­ka hal­li­ta jat­ku­vaa tie­to­tul­vaa. Opit myös työ­e­lä­mäs­sä tär­kei­tä digi­tai­to­ja, ku­ten etä­ko­kouk­sien käy­tän­tö­jä, yh­tei­söl­li­sen työs­ken­te­lyn me­ne­tel­miä (Goog­le ja Mic­ro­soft Te­ams) ja kuin­ka brän­däät it­se­si am­ma­til­li­ses­ti. Ota si­nul­le tar­peel­li­set digi­tai­dot hal­tuun hel­pos­ti!

Hank­keen kurs­seis­sa on 3 eri osaa­mis­ta­soa, jot­ka on mer­kit­ty eri vä­rein. Aloit­te­li­jat löy­tä­vät heil­le so­vel­tu­vaa si­säl­töä vih­reil­lä ku­vil­la mer­ki­tyil­lä kurs­seis­ta, kes­ki­ta­son si­ni­sil­lä ja hiu­kan edis­ty­neem­mät pu­nai­sil­la. Tu­tus­tu rau­has­sa eri kurs­sei­hin ja va­lit­se si­nua kiin­nos­ta­vim­mat!

Ti­laa Di­KA­TA-uu­tis­kir­je ja saat en­sim­mäi­se­nä tie­don uu­sis­ta kurs­seis­ta. Päi­vi­täm­me koko hank­keen ajan kurs­si­tar­jon­taa. Klik­kaa lu­et­te­los­ta Di­ka­ta. Ti­laa uu­tis­kir­je täs­tä!

Di­KA­TA-hank­keen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa työ­i­käi­sen suo­ma­lais­ten digi­o­saa­mis­ta. Han­ke kat­taa koko Suo­men, sil­lä Di­KA­TA-digi­tai­to­kou­lu­tuk­sia jär­jes­tä­vät maan 18 kesä­yli­o­pis­toa ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti syys­kuus­ta 2019 mar­ras­kuu­hun 2020. Ma­ta­lan kyn­nyk­sen kou­lu­tuk­set si­säl­tä­vät vuo­ro­vai­kut­tei­sia verk­ko­kou­lu­tuk­sia, itse­o­pis­ke­lu­pa­ket­te­ja ja jon­kin ver­ran lähi­o­pe­tus­ta. Kou­lu­tuk­set to­teu­te­taan Tie­ken luo­maan digi­tai­to­taso­kri­tee­ris­töön poh­jau­tu­en.

Kou­lu­tuk­siin osal­lis­tu­vis­ta va­paa­eh­toi­sis­ta koo­taan Di­KA­TA-tu­tor­ver­kos­to, joka aut­taa ja opas­taa digi­tu­kea tar­vit­se­via eri­lai­sis­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä. Näin syn­ty­nei­tä Di­KA­TA-ver­kos­to­ja tu­e­taan ak­tii­vi­ses­ti hank­keen ajan ja luo­daan suun­ni­tel­ma, jon­ka mu­kaan ver­kos­to jat­kai­si toi­min­taan­sa myös hank­keen jäl­keen.

Di­ka­ta-han­ket­ta ra­hoit­taa Ope­tus­hal­li­tus. Lisä­tie­to­ja hank­kees­ta löy­dät: www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/di­ka­ta

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015