iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1

Tallennepaketti, non-stop

Oppimisen tukeminen iPadin avulla

Tal­len­ne­pa­ke­tis­sa ote­taan iPad hal­tuun ja tu­tus­tu­taan op­pi­mis­ta tu­ke­vien so­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­seen neu­ro­psy­ki­at­ri­sen asi­ak­kaan te­ra­pi­as­sa. Mo­bii­li­lait­teet ovat yleis­ty­neet myös ope­tuk­sen tu­ke­na. Se on tär­keä apu­vä­li­ne, joka li­sää tasa-ar­voa. Se ei näy­tä apu­vä­li­neel­tä vaan on lai­te, jota kuka ta­han­sa voi käyt­tää il­man eri­tyis­tä “apu­vä­li­ne­lei­maa”. iPa­din käyt­tö laa­jen­taa op­pi­mis- ja har­joit­te­lu­ym­pä­ris­töä, sen avul­la voi­daan in­teg­roi­da op­pi­mi­nen ja har­joit­te­lu muu­hun toi­min­ta­ym­pä­ris­töön. Tu­le­vai­suu­des­sa yksi tär­keim­mis­tä tai­dois­ta on­kin moni­luku­tai­to.

Tal­len­ne­pa­ket­ti on en­sim­mäi­nen kol­mes­ta eril­li­ses­tä “Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa” -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta. Tämä en­sim­mäi­nen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus kes­kit­tyy op­pi­mi­sen tu­ke­mi­seen iPa­dil­la. Kak­si seu­raa­vaa kou­lu­tus­ko­ko­nai­suut­ta to­teu­tu­vat syk­syl­lä 2019.

Näi­den verk­ko­kou­lu­tus­ten tar­kem­mat si­säl­löt jul­kais­taan myö­hem­min. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­det ovat it­se­näi­siä kou­lu­tuk­sia ja osal­lis­tu­ja voi osal­lis­tua yh­teen tai use­am­paan kou­lu­tuk­seen.

Tavoite

Tä­män kou­lu­tuk­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­la on hyvä kä­si­tys op­pi­mis­ta tu­ke­vis­ta so­vel­luk­sis­ta ja hän on saa­nut vink­ke­jä nii­den käyt­töön. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na osal­lis­tu­ja op­pii mi­ten iPa­dia voi hyö­dyn­tää apu­vä­li­nee­nä. Kkou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät so­vel­luk­set ovat iOS-so­vel­luk­sia. So­vel­luk­sis­ta osa on mak­sul­li­sia ja osa mak­sut­to­mia. Mak­sut­to­miin so­vel­luk­siin voi si­säl­tyä myös lisä­os­to­ja.

Tallennepaketin sisältö (5 * 1,5 h)

Saat lin­kin kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­liin sekä vii­si tal­len­net­ta, joi­den yh­teis­kes­to on noin 7,5 tun­tia.

We­bi­naa­ri 1.4.2019: Mi­ten hel­pot­taa op­pi­mis­ta iPa­din käyt­töä hel­pot­ta­vil­la ase­tuk­sil­la?

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan iPa­din käyt­töä hel­pot­ta­viin ase­tuk­siin. Asi­ak­kaal­la voi olla op­pi­mis­ta ja lait­tei­den käyt­töä ra­joit­ta­via tai jopa es­tä­viä haas­tei­ta toi­min­ta­ky­vys­sään. Op­pi­mis­vai­keu­det, puhe-, näkö-, kuu­lo- tai lii­kun­ta­vam­ma ei­vät kui­ten­kaan ole este iPa­din käy­töl­le, vaan eri­lais­ten ase­tus­ten sekä lisä­lait­tei­den avul­la iPa­dis­ta tu­lee op­pi­mi­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mah­dol­lis­ta­ja sekä osal­li­suut­ta li­sää­vä te­ki­jä. We­bi­naa­ris­sa käym­me ase­tuk­set läpi ylei­sel­lä ta­sol­la ja pe­reh­dym­me tar­kem­min te­ra­peut­tien kan­nal­ta tär­keim­piin ase­tuk­siin ku­ten käyt­tö­apu, sa­ne­lu ja oh­jat­tu käyt­tö.

We­bi­naa­ri 8.4.2019: So­vel­luk­sia lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen har­joit­te­luun

We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään so­vel­luk­siin, joi­den avul­la voi­daan har­joi­tel­la lu­ke­mis­ta ja kir­joit­ta­mis­ta. Kynä­työs­ken­te­ly on mo­nel­le asi­ak­kaal­le vai­ke­aa ja hi­das­ta. Eri­lais­ten so­vel­lus­ten avul­la voi­daan löy­tää mo­ti­voi­via har­joi­tuk­sia, jot­ka mo­ti­voi­vat kir­joit­ta­mi­sen har­joit­te­luun. Aina ei kaik­kea tar­vit­se kir­joit­taa, sil­lä löy­tyy myös so­vel­lus, jon­ka avul­la voi­daan ot­taa teh­tä­väs­tä kuva ja täy­den­tää teks­ti näp­päi­mis­töl­lä kir­joit­ta­mal­la tai pu­hu­mal­la.

We­bi­naa­ri 15.4.2019: So­vel­luk­sia kiel­ten ja ma­te­ma­tii­kan opis­ke­luun

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan kiel­ten ja ma­te­ma­tii­kan so­vel­luk­siin, joi­ta voi hyö­dyn­tää opis­ke­lun tu­ke­na. Kiel­ten opis­ke­luun ja ma­te­ma­tiik­kaan löy­tyy lu­kui­sia eri­lai­sia so­vel­luk­sia ja lisä­lait­tei­ta, joi­den avul­la voi teh­dä opis­ke­lus­ta haus­kaa, mo­ti­voi­vaa, konk­reet­ti­sem­paa ja toi­min­nal­lis­ta. Tu­tus­tum­me myös so­vel­luk­seen, jon­ka avul­la on help­po teh­dä itse omia har­joi­tus­teh­tä­viä ja kuin­ka liit­tää ne ar­keen.

We­bi­naa­ri 29.4.2019: iPa­din kom­mu­ni­koin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta tu­ke­vat so­vel­luk­set

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me laa­joi­hin kom­mu­ni­koin­ti­so­vel­luk­siin ja poh­dim­me mitä tu­lee huo­mi­oi­da so­vel­luk­sen va­lin­nas­sa, si­säl­lön ra­ken­ta­mi­ses­sa sekä lähi-ih­mis­ten oh­jaa­mi­ses­sa. Tut­kim­me myös yk­sin­ker­tai­sia vuo­ro­vai­ku­tus­ta tu­ke­via so­vel­luk­sia ja har­joit­te­lem­me si­säl­lön te­ke­mis­tä nii­hin.

We­bi­naa­ri 6.5.2019: Kuin­ka teh­dä itse oppi­ma­te­ri­aa­lia hel­pos­ti ?

Aina so­vel­luk­set ei­vät vas­taa asi­ak­kaan tar­pei­ta tai niis­tä puut­tuu juu­ri tätä asi­a­kas­ta mo­ti­voi­va si­säl­tö. Sil­loin kan­nat­taa ot­taa käyt­töön so­vel­luk­set, joi­den avul­la muok­kaat itse si­säl­töä ja luet lu­kui­sia har­joit­tei­ta no­pe­as­ti ja hel­pos­ti. Näi­den so­vel­lus­ten avul­la teet har­joit­teis­ta oman nä­köi­siä ja yk­si­löl­li­ses­ti asi­ak­kaan tar­pei­ta vas­taa­vak­si.

LUE LI­SÄÄ BLO­GIS­TA!

Kouluttajat

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Hei­di Åker­lund, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja

Kohderyhmä

Kun­tou­tuk­sen ja las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, te­ra­peu­tit, puhe­vam­mais­ten tul­kit ja yh­tei­sön­oh­jaa­jat, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, ao. am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set sekä eri­tyis­las­ten ja -nuor­ten huol­ta­jat

Tallennepaketti

Kou­lu­tus on tal­len­net­tu ke­vääl­lä 2019 Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa jär­jes­te­tyn we­bi­naa­ri­sar­jan yh­tey­des­sä. Os­ta­es­sa­si tal­len­ne­pa­ke­tin, voit siis kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Tal­len­ne­pa­ke­tin käyt­tö­aika on yksi vuo­si.

Hinta

87 € (sis. alv 24 %)

Ilmoittautuminen

Ti­laa käyt­tö­oi­keus tal­len­ne­pa­ket­tiin pai­na­mal­la alla ole­vaa Il­moit­tau­du-pai­ni­ket­ta ja täyt­tä­mäl­lä avau­tu­vaan lo­mak­kee­seen yh­teys­tie­tosi.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015