Irti häpeästä

15.-29.4.2020, verkko

Kyky tuntea tervettä häpeää on välttämätöntä yhteiskunnan toiminnan kannalta, mutta valitettavan usein häpeästä kasvaa suuri, salakavalasti hyvinvointia nakertava möykky. Miten oppia tunnistamaan terve ja tuhoava häpeä? Miten rikkoa tuhoavan häpeän vaikutus ja uskaltaa rohkeasti olla sellainen kuin on?

Kurs­si tar­jo­aa poh­dit­ta­vaa ja käy­tän­nön työ­ka­lu­ja jo­kai­sel­le, joka ha­lu­aa tu­tus­tua hä­pe­ään pa­rem­min ja op­pia ym­mär­tä­mään sen vai­ku­tus­ta omaan ja lä­heis­ten hy­vin­voin­tiin. Kol­mes­sa we­bi­naa­ris­sa tar­kas­tel­laan hä­pe­ää ja sii­hen liit­ty­viä il­mi­öi­tä psy­ko­lo­gi­an, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi­an ja kog­ni­tii­vi­sen käyt­täy­ty­mis­te­ra­pi­an tie­toa ja me­ne­tel­miä yh­dis­tä­en. Jo­kai­nen we­bi­naa­ri si­säl­tää myös oh­jat­tua käy­tän­nön har­joit­te­lua.

Osal­lis­tu mak­sut­to­maan Hä­vet­tää­kö?-we­bi­naa­riin 25.3.2020 klo 17-17.30. Lisä­tie­dot täs­tä

ke 15.4.2020  Hä­peä so­si­aa­li­se­na tun­tee­na

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan sii­hen, mitä hä­peä on, ja mi­ten se ero­aa muis­ta so­si­aa­li­sis­ta tun­teis­ta ku­ten syyl­li­syy­des­tä, ka­teu­des­ta ja myö­tä­tun­nos­ta. Sa­mal­la har­joi­tel­laan tun­nis­ta­maan hyö­dyl­li­nen ja tu­hoi­sa hä­peä ja poh­di­taan näi­den vai­ku­tus­ta omaan elä­mään.

ke 22.4.2020  Hä­pe­än ta­ri­na en­nen ja nyt

Hä­pe­än tun­ne syn­tyy vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten ih­mis­ten kans­sa. Se juon­taa juu­ren­sa usein var­hai­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, jopa suku­pol­vien yli. Tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, että kei­not, joil­la yri­täm­me tul­la toi­meen tu­hoi­san hä­pe­än kans­sa vah­vis­ta­vat ja yllä­pi­tä­vät sitä. We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me sii­hen, mi­ten hä­peä on syn­ty­nyt ja mikä sitä nyky­het­kes­sä pi­tää yllä.

ke 29.4.2020  Irti hä­pe­äs­tä myö­tä­tun­non ja ke­hol­lis­ten me­ne­tel­mien avul­la

Myö­tä­tun­to on hä­pe­än vas­ta­tun­ne ja yksi tär­keim­mis­tä kei­nois­ta hai­tal­li­sen hä­pe­än hoi­dos­sa. Hä­peä, ku­ten kaik­ki tun­teet il­me­ne­vät ke­hos­sa. Sa­mal­la keho on oiva työ­kalu tun­tei­den työs­tä­mi­seen. We­bi­naa­ris­sa har­joit­te­lem­me myö­tä­tun­to- ja keho­kes­keis­ten me­ne­tel­mien avul­la hä­pe­äs­tä ir­tau­tu­mis­ta.

Tu­tus­tu li­sää tee­maan ja kou­lut­ta­jaan:
YLE:n si­vuil­la Emi­li­an haas­tat­te­lu hä­pe­äs­tä>>
Hel­sin­gin Sa­no­mien si­vuil­la Emi­li­an haas­tat­te­lu hä­pe­äs­tä>>

Kouluttaja

psy­ko­te­ra­peut­ti Emi­lia Ku­ja­la

Emi­lia on käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­aan ja -in­ter­ven­ti­oi­hin eri­kois­tu­nut so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti, mind­ful­ness-kou­lut­ta­ja ja työ­hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja. Hän on työs­ken­nel­lyt pit­kään kou­lut­ta­ja­na ja tut­ki­ja­na mind­ful­nes­sin ja käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen psy­ko­lo­gi­an pa­ris­sa ja te­kee käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­tis­ta työ­tä yk­si­löi­den ja ryh­mien pa­ris­sa eri­kois­a­la­naan tie­toi­suus­tai­toi­hin, myö­tä­tun­toon ja hy­väk­sy­mi­seen pe­rus­tu­vat psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät.

Kohderyhmä

Kaik­ki ai­hees­ta kiin­nos­tu­neet. Kurs­si so­pii eri­tyi­sen hy­vin hei­kon itse­tun­non, per­fek­ti­o­nis­min, työs­sä jak­sa­mi­sen tai tun­tei­den sää­te­lyn pul­mien kans­sa kamp­pai­le­vil­le.

Aika

Kes­ki­viik­koi­sin 15.4., 22.4. ja 29.4.2020 klo 18-19, verk­ko

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

6.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015