Talollisten sukututkimus

3.2.-10.2.2020, verkko

Ta­lol­lis­ten suku­tut­ki­mus

Oletko jo tehnyt sukututkimusta ja haluaisit syventää osaamista eri lähteistä?

Sisältö

Ta­lol­lis­ten suku­tut­ki­mus­ta on mah­dol­li­suus teh­dä mo­nel­la eri vuo­si­sa­dal­la ja heis­tä löy­tyy enem­män tie­to­ja kun ti­lat­to­mas­ta vä­es­tös­tä. Täl­lä kurs­sil­la ker­taam­me suku­tut­ki­muk­sen pe­rus­teet kir­kon­kir­jois­ta ja esi­mer­kin avul­la opis­ke­li­jat saa­vat tie­toa oman suku­tut­ki­muk­sen te­ke­mi­seen. Käym­me läpi eri asia­kir­ja­läh­tei­tä, jot­ka an­ta­vat tie­toa ti­lo­jen his­to­ri­as­ta, mm. lain­huu­to­re­kis­te­rit, hen­ki­kir­ja­mer­kin­nät, maa­re­kis­te­rit, kiin­ne­kir­jat, kaup­pa­kir­jat, muo­dos­tu­mis­lis­tat, Suo­men Asu­tuk­sen Yleis­lu­et­te­lo, isän­tä­lu­et­te­lot. Osa tie­dois­ta löy­tyy jo ver­kos­ta, mut­ta kurs­sil­la saat oh­jei­ta mi­ten nii­tä voi ti­la­ta eri ar­kis­tois­ta.

Opis­ke­li­jat saa­vat hy­vin laa­jan in­ter­net­lis­tan suku­tut­ki­muk­sen net­ti­o­soit­teis­ta ja li­säk­si Suo­men Suku­his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen jä­sen­tun­nuk­set, jol­loin ai­neis­to­ja on enem­män käy­tös­sä.

Kouluttaja

Rit­va Sam­pio, suku­tut­ki­mus­o­pet­ta­ja, Suo­men Suku­tut­ki­mus­toi­mis­to Oy

Kohderyhmä

Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le oman su­vun his­to­ri­as­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Aika

maa­nan­tai­sin 3.2.-10.2.2020 klo 17.30-19.00, verk­ko

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

27.1.2020 men­nes­sä
Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan!

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015