PoodLL - valkotaulu ja äänitiedostot Moodlessa

5.5.2020, verkko

Iso­vers­taan mak­su­ton tie­to­isku: PoodLL – val­ko­tau­lu ja ääni­tie­dos­tot Mood­les­sa

Aika Ti 5.5. klo 15-16

PoodLL on Mood­leen erik­seen han­kit­ta­va lisä­osa, joka in­teg­roi näp­pä­räs­ti val­ko­tau­lun ja ääni­tie­dos­to­jen nau­hoi­tuk­sen Mood­len eri ak­ti­vi­teet­tei­hin. PoodLL-työ­ka­lua voi­vat käyt­tää opet­ta­ja/kou­lut­ta­ja si­säl­lön­tuot­ta­mi­seen tai teh­tä­vän­an­toon sekä op­pi­ja vas­tauk­siin­sa. PoodLL on val­miik­si asen­net­tu­na Snell­ma­nE­dun Mood­leen.

Kou­lut­ta­ja Verk­ko­pe­da­go­gi Anu Wulff, Kuo­pi­on kau­pun­ki

Il­moit­tau­tu­mi­set 28.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015