Palvelumuotoilun prosessi on kestävyyslaji

Verkossa, 18.2.-8.4.2021

Haluatko vahvistaa asiakasymmärrystäsi, motivoida verkostoja yhteistyöhön, ja osallistaa työyhteisöä ketteriin kehitysprosesseihin? Sinulla on jo hieman ymmärrystä palvelumuotoilusta – tiedät mistä on kyse – mutta ei vielä käytännön kokemusta. Kun olet päättänyt tarttua härkää sarvista ja lähteä kokeilemaan palvelumuotoilua uutena lähestymistapana, tämä valmennuskokonaisuus sopii sinulle.
Sisältö

Pal­ve­lu­muo­toi­lu on lä­hes­ty­mis­tapa ke­hit­tä­mi­seen, joka on suh­teel­li­sen help­po omak­sua. Pal­ve­lui­den muo­toi­lu ei vaa­di vält­tä­mät­tä uut­ta ra­haa tai re­surs­se­ja: me­ne­tel­mät, yh­teis­ke­hit­tä­mi­nen ja avoin mie­li vie­vät pit­käl­le – mut­ta muo­toi­lu­a­jat­te­lun vie­mi­nen käy­tän­töön ja epä­mu­ka­vuus­a­lu­eel­la ete­ne­mi­nen on kes­tä­vyys­laji. Sen vuok­si tar­jo­am­me val­men­nus­ko­ko­nai­suu­den, jos­sa saat tu­e­tus­ti vink­ke­jä pie­nen ke­hi­tys­pro­jek­tin läpi­vien­tiin.

Täs­sä val­men­nuk­ses­sa saat har­joi­tel­la pal­ve­lu­muo­toi­lua spar­rauk­sen avul­la. Käy­täm­me työ­ka­lu­ja, ku­ten tup­la­ti­mant­ti, pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­jek­tin ra­jaus, ky­se­lyt, asi­a­kas­haas­tat­te­lu ja suun­nit­te­lem­me yh­teis­ke­hit­tä­mi­sen työ­pa­jan.

1. Pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­jek­tin ra­jaus (18.2.2021)

2. Asi­a­kas­ym­mär­ryk­sen ke­ruu (25.2.2021)

väli­teh­tä­vä

3. Ide­as­ta tar­peen mää­rit­te­lyyn (18.3.2021)

4. Yh­teis­ke­hit­tä­mi­nen (25.3.2021)

väli­teh­tä­vä

5. Ide­an tes­taus (8.4.2021)

Kouluttaja

Sil­ja Hut­tu­nen

VTM, so­si­aa­li­psy­ko­lo­gi, Sil­ja Hut­tu­nen Paju Con­sul­ting Oy:stä on kou­lut­ta­nut pal­ve­lu­muo­toi­lua eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la, jul­kis­hal­lin­nos­sa sekä kol­man­nel­la sek­to­ril­la. Sil­ja käyt­tää itse pal­ve­lu­muo­toi­lua omas­sa asi­a­kas­työs­sä ja myyn­nin tu­ke­na, sekä fa­si­li­toi asi­ak­kai­den­sa pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­ses­se­ja. Sil­jaa mo­ti­voi saa­da osal­lis­tu­jat oi­val­ta­maan pal­ve­lu­muo­toi­lun mer­ki­tys ja vie­mään oi­val­luk­sia käy­tän­töön pie­nin ja mää­rä­tie­toi­sin as­ke­lin.

Sil­ja lä­hes­tyy pal­ve­lu­muo­toi­lua sy­väl­li­sen asi­a­kas­ym­mär­ryk­sen ja yh­teis­työn vah­vis­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Hä­nen pal­ve­lu­muo­toi­lu­val­men­nuk­sia on hyö­dyn­net­ty mm. uu­sien rat­kai­su­jen ide­oin­tiin ja in­no­voin­tiin, hal­li­tus­työs­ken­te­lyn uu­dis­ta­mi­sen tu­ek­si, myön­tei­sen asi­a­kas­vies­tin­nän vah­vis­ta­mi­seen, han­ke­suun­nit­te­luun, ja uu­sien pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen. Usein val­men­nus­ten tu­ke­na on hyö­dyn­net­ty spar­raus­ta muo­toi­lu­pro­jek­tin läpi­vie­mi­seen. Ulko­puo­li­sen näkö­kul­man hyö­dyn­tä­mi­nen on usein pal­ve­lu­muo­toi­lu­pro­ses­sin on­nis­tu­mi­sen avain. Pa­jun asi­ak­kai­den ko­ke­muk­sis­ta voi lu­kea tääl­tä.

Kenelle?

Kun si­nul­la on val­mis haas­te, jo­hon haet pal­ve­lu­muo­toi­lul­la rat­kai­su­ja. Si­säl­tää väli­teh­tä­viä sekä yh­tei­sen spar­rauk­sen teh­tä­viin.

Val­men­nus on tar­koi­tet­tu esi­mie­hil­le, asi­an­tun­ti­joil­le ja työn­te­ki­jöil­le or­ga­ni­saa­ti­on eri ta­soil­la, jot­ka toi­mi­vat stra­te­gi­sis­sa teh­tä­vis­sä, asi­a­kas­työs­sä tai tuki­pro­ses­seis­sa. Osal­lis­tu­jil­la odo­te­taan ole­van pe­rus­tai­dot tie­to­ko­neen käy­tös­tä. Li­säk­si osal­lis­tu­ja tun­tee pal­ve­lu­muo­toi­lun pe­rus­i­de­an ja pe­rus­kä­sit­teet.

Osal­lis­tu­jil­la on mie­les­sään pie­ni ke­hi­tys­pro­jek­ti, jon­ka suun­nit­te­lu on alku­vai­hees­sa. Pro­jek­ti voi liit­tyä esi­mer­kik­si uu­den asi­a­kas­ryh­män tun­nis­ta­mi­seen ja ta­voit­ta­mi­seen, asi­ak­kai­den osal­lis­ta­mi­seen, hen­ki­lös­tö­ym­mär­ryk­sen li­sää­mi­seen pal­ve­lu- tai tuo­tan­to­pro­ses­sin eri vai­heis­ta, tai or­ga­ni­saa­ti­on ke­hit­tä­mis­tar­pei­den tun­nis­ta­mi­seen. Osal­lis­tu­jat täyt­tä­vät en­nak­ko­teh­tä­vä­nä ly­hy­en ky­se­lyn.

Aika ja toteutus

Verk­ko­val­men­nus to­teu­te­taan tors­tai­sin 18.2.-8.4.2021 klo 9.30-11.00 (sis. te­o­ri­aa, case-esi­merk­ke­jä ja teh­tä­viä) + ilta­päi­vän kai­kil­le yh­tei­nen spar­raus­het­ki klo 14-15. Jo­kai­sen aamu­ker­ran jäl­keen saat it­se­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­van teh­tä­vän, jo­hon on mah­dol­lis­ta saa­da ide­oi­ta ja vink­ke­jä ilta­päi­väl­lä. Ta­voi­te on, että osal­lis­tu­jat työs­tä­vät saa­mi­aan väli­teh­tä­viä heti aamu­ta­paa­mi­sen jäl­keen ja osal­lis­tu­vat teh­tä­vien spar­rauk­seen ilta­päi­väl­lä, jol­loin saa­dut opit vie­dään heti to­teu­tuk­seen ja työ­ka­lu­ja tu­lee tes­tat­tua sa­man tien.

Hinta

249€

Ilmoittautumiset

4.2.2021 men­nes­sä (mu­kaan mah­tuu max. 20 osal­lis­tu­jaa)

Kysy lisää valmennuksesta

Outi Sa­vo­lai­nen, suun­nit­te­li­ja / Snell­ma­nE­DU
outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi
044-7462846

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015