Oppimispolkuja pitkin kohti lukion uutta arviointia

3.2.-18.2.2021, verkko

Oppimispolkuja pitkin kohti lukion uutta arviointia

Lu­kio-opet­ta­ja, ha­lu­at­ko an­taa opis­ke­li­jal­le ja it­sel­le­si mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja sa­mal­la edis­tää hy­vin­voin­tia ja mo­ti­vaa­ti­o­ta lu­ki­o­maa­il­mas­sa?

Opin­to­po­lut an­ta­vat opet­ta­jal­le mah­dol­li­suu­den huo­mi­oi­da opis­ke­li­jan yk­si­löl­li­syyt­tä kurs­sien ra­ken­ta­mi­ses­sa ja ar­vi­oin­nis­sa. Opin­to­po­lut luo­vat ra­ken­teen, jos­ta opis­ke­li­jat voi­vat teh­dä va­lin­to­ja oman työ­mää­rän­sä ja ta­voit­tei­den­sa poh­jal­ta. Opin­to­po­lut an­ta­vat myös mah­dol­li­suu­den opis­ke­li­joi­den itse­ar­vi­oin­nin hyö­dyn­tä­mi­sel­le ja ke­hit­ty­mi­sel­le ar­vi­oin­nin kaut­ta. Nämä kaik­ki te­ki­jät li­sää­vät opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia lu­ki­o­maa­il­man haas­tei­den kes­kel­lä. Hy­vin to­teu­te­tun poh­ja­työn jäl­keen myös opet­ta­ja voi vai­kut­taa omaan työ­mää­rään­sä ja tar­peen mu­kaan jopa vä­hen­tää ar­vi­oin­tiin käy­tet­tä­vää ai­kaa.

Sisältö

Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään op­pi­mis­pol­kui­hin lu­ki­o­ar­vi­oin­nin me­ne­tel­mä­nä. En­sim­mäi­ses­sä osas­sa pe­reh­dy­tään op­pi­mis­pol­ku­jen ra­ken­ta­mi­sen ja ar­vi­oi­mi­sen peri­aat­tei­siin käy­tän­nön esi­merk­kien kaut­ta. Toi­ses­sa osas­sa aloi­te­taan opin­to­pol­ku­jen konk­reet­ti­nen työs­tä­mi­nen. Kou­lu­tuk­ses­ta saa eni­ten irti, jos val­mii­na on mie­tit­ty­nä poh­ja, jo­hon pol­kua ale­taan ra­ken­ta­maan, sekä etu­kä­teen koot­tu teh­tä­vä­pank­ki eri­lai­sis­ta ja -ta­soi­sis­ta teh­tä­vis­tä.

Kouluttaja

Riik­ka Sal­mi­nen

Kou­lut­ta­ja­na toi­mii Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on maan­tie­teen, bi­o­lo­gi­an ja ter­veys­tie­don leh­to­ri Riik­ka Sal­mi­nen, jon­ka into­hi­mo­na ja kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na on ol­lut pit­kään ar­vi­oin­nin ke­hit­tä­mi­sen li­säk­si myös opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien hy­vin­voin­ti. Lisä­tie­toa kou­lu­tus­si­säl­lös­tä sekä kou­lut­ta­jas­ta löy­ty­y tä­män lin­kin ta­kaa.

Kohderyhmä

Lu­ki­oi­den opet­ta­jat

Aika

Ke 3.2.2021 klo 15-16
To 18.2.2021 klo 15-16

Hinta

50 €, Iso­vers­tas jä­sen­lu­ki­oi­den opet­ta­jil­le mak­su­ton

Ilmoittautumiset

27.1.2021 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Snell­ma­nE­DU: Verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015