Englannin keskeistä kielioppia ja kuuntelua verkossa A2

16.2.-13.4.2021, verkko

Tuntuuko lauseiden muodostaminen englanniksi haastavalta? Tule harjoittelemaan perusrakenteita, joita tarvitaan laajasti monissa englanninkielisissä tilanteissa. Pääset harjoittelemaan viikoittain omien lauseiden muodostamista ja saat sitä kautta varmuutta englannin kielen tuottamiseen.

Verk­ko­kurs­sin voit suo­rit­taa oman aika­tau­lu­si mu­kaan. Ei aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia!

Sisältö

Kurs­sil­la har­joit­te­let eng­lan­nin kie­len pe­rus­ra­ken­tei­ta, joi­den avul­la pys­tyt il­mai­se­maan it­se­ä­si sel­ke­äm­min ja ke­hi­tät pe­rus­kuun­te­lu­tai­toa. Kurs­si ete­nee vii­koit­tai­sen ai­heen mu­kaan, joka si­säl­tää ope­tus­ma­te­ri­aa­lin, ope­tuk­sen suo­mek­si ja verk­ko­teh­tä­viä. Kou­lut­ta­jal­le pa­lau­te­taan vii­koit­tain omia lau­sei­ta si­säl­tä­vä kir­jal­li­nen har­joi­tus­teh­tä­vä, jos­ta saat kan­nus­ta­vaa pa­lau­tet­ta. Osal­lis­tu­jil­la on koko kurs­sin ajan mah­dol­li­suus  ky­syä kou­lut­ta­jal­ta teh­tä­vis­tä ja kie­li­o­pis­ta.

Kurs­sin ai­heet

Toteutustapa

Kurs­si to­teu­te­taan ko­ko­naan verk­ko-opin­toi­na, jota var­ten osal­lis­tu­ja tar­vit­see:

Kohderyhmä

Hen­ki­löt, jot­ka ha­lu­a­vat opis­kel­la eng­lan­nin pe­rus­kie­li­op­pia ja saa­da val­miuk­sia kuun­te­lun pe­rus­teis­ta.
Kie­li­tai­to­taso A2. Enin­tään 16 osal­lis­tu­jaa.

Kouluttaja

FM, MA (TE­SOL) Maa­rit Pön­kä­nen

Aika

16.2.-13.4.2021, verk­ko
Kurs­sil­la ei ole aika­tau­luun si­dot­tu­ja verk­ko­ta­paa­mi­sia. Voit suo­rit­taa sen oman aika­tau­lu­si mu­kaan.

Hinta

98 €

Ilmoittautumiset

8.2.2021 men­nes­sä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Verk­ko­kou­lu­tuk­set20206.12.2015